Starszy Specjalista w Wydziale Prawnym
w Departamencie Kontroli

Numer ogłoszenia: DK/21/127

Miejsce pracy: Warszawa

Termin składania ofert 01.07.2021 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • monitorowanie obowiązujących przepisów prawa;
 • monitorowanie orzecznictwa w zakresie dotyczącym realizacji zadań, o których mowa w dziale III A ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej;
 • współpraca z Biurem Prawnym oraz komórkami organizacyjnymi realizującymi obsługę prawną Oddziałów Wojewódzkich Funduszu w zakresie obsługi prawnej postępowań sądowych, będących wynikiem realizacji zadań, o których mowa w dziale III A ustawy o świadczeniach;
 • opiniowanie pod względem prawnym projektów stanowisk w sprawie rozpatrywanych przez Departament środków odwoławczych dotyczących kontroli oraz wydawanych decyzji administracyjnych;
 • udział w prowadzeniu rejestrów Wydziału;
 • opracowywanie zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa i współpraca z organami ścigania;
 • opracowywanie odpowiedzi na wnioski o udzielnie informacji publicznej w zakresie kompetencji Departamentu.
WYMAGANIA:


Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • Lata pracy zawodowej: minimum 4 lata

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za popełnione z winy umyślnej przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • ukończenie aplikacji prokuratorskiej, sędziowskiej lub adwokackiej;
 • bardzo dobra znajomość procedury karnej i prawa karnego materialnego;
 • doświadczenie zawodowe w zakresie opracowywania zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa;
 • doświadczenie zawodowe w zakresie stosowania przepisów prawa lub legislacji;
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej w obszarze związanym ze świadczeniami medycznymi, w obszarze farmaceutycznym, przeprowadzaniem i koordynacją kontroli oraz opracowywaniem dokumentów w wymienionym zakresie;
 • bardzo dobra znajomość obowiązujących przepisów i zagadnień związanych z funkcjonowaniem krajowego systemu opieki zdrowotnej, w tym dotyczących kontroli realizowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia;
 • umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia oraz formułowania wniosków;
 • umiejętność wykonywania zadań pod presją czasu;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej;
 • otwartość i łatwość nawiązywania kontaktu;
 • rzetelność i terminowość;
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • podpisany kwestionariusz osobowy;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających dwa lata pracy zawodowej w obszarze analizy systemowej,
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi;
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

 

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dla Ciebie dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.