Ministerstwo Aktywów Państwowych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116833

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca przy komputerze.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w budynku przy ul. Krucza 36/Wspólna 6,
- miejsce pracy: III p.,
- budynek częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: wejście do budynku jest utwardzone
z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy.
Windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową oraz niektóre - syntezator mowy. Budynek może stwarzać problemy
dla osób niepełnosprawnych ruchowo: korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami, niektóre toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Uczestniczy w prowadzeniu spraw związanych z obsługą kontroli zewnętrznych realizowanych w Ministerstwie, w szczególności koordynuje działania w zakresie terminowego przygotowywania projektów odpowiedzi na pytania kontrolerów, w porozumieniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa
 • Monitoruje sposób realizacji zaleceń i wykorzystania wniosków pokontrolnych na podstawie informacji przekazanych przez komórki organizacyjne Ministerstwa oraz uczestniczy w sporządzaniu sprawozdań dotyczących przeprowadzonych kontroli
 • Uczestniczy w przygotowywaniu i opiniowaniu projektów aktów prawnych oraz wewnętrznych aktów normatywnych
 • Uczestniczy w pracach związanych z przygotowywaniem i realizacją zamówień publicznych prowadzonych w Departamencie
 • Uczestniczy w koordynacji spraw związanych z ochroną danych osobowych w Departamencie, w tym przygotowuje i przedkłada do podpisu upoważnienia do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzi ich ewidencję
 • Uczestniczy w przygotowaniu projektów rocznych planów kontroli w zakresie działania Ministerstwa oraz zapewnia ich bieżącą aktualizację

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze obsługi prawnej
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Znajomość ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli
 • Znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • Znajomość ustawy - Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość ustawy o Radzie Ministrów
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Umiejętności interpersonalne: organizowania pracy własnej, analitycznego i logicznego myślenia, redagowania zrozumiałych i konkretnych pism, pracy w zespole, komunikatywność, rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne ogłoszenia

  20

  Marca, '23

  mazowieckie / Warszawa

  Specjalista ds. compliance

  Twój zakres obowiązków wsparcie kierownika obszaru ds. ryzyka i compliance w prowadzeniu działań związanych z przestrzeganiem standardów Caritas Interiantionalis; współpraca i wsparcie przy opracowywaniu dokumentacji i wewnętrznych polityk...

  Caritas Polska

  20

  Marca, '23

  opolskie / Tułowice

  Prawny Asystent Zarządu / Paralegal Assistent

  Współpraca z Członkami Zarządu, Udziałowcami, administracyjne wsparcie wewnętrznych procedur oraz spraw prawnych, Międzynarodowa obsługa prawna, Przygotowywanie dokumentów korporacyjnych w języku polskim i angielskim, Redagowanie i sprawdzanie...

  exlabesa extrusion opole sp. z ograniczoną odpowiedzialnością

  17

  Marca, '23

  śląskie / Katowice

  Specjalista ds. prawnych

  Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za: monitorowanie stanu prawnego w kontekście działań instytutu, opracowywanie, weryfikowanie i opiniowanie dokumentów formalnoprawnych w zakresie realizowanych przez instytut zadań, a w...

  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG