Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116241

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury) praca poza godzinami, co wynika z uczestnictwa między innymi w pracach komisji parlamentarnych oraz posiedzeniach plenarnych Sejmu i Senatu;

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe (służbowe delegacje zagraniczne, w celu reprezentowania urzędu lub państwa na przykład na posiedzeniach grup roboczych UE;

 • zagrożenie naciskami grup przestępczych;

 • zagrożenie korupcją lub wpływami osób trzecich w procesie analizy uzasadniającej uruchomienie przez Ministra Finansów Rządowych Instrumentów Stabilności Finansowej lub trakcie procesu legislacyjnego na poziomie krajowym i UE;

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz (reprezentowanie urzędu na zewnątrz między innymi na posiedzeniach grup roboczych UE oraz komisjach i podkomisjach parlamentarnych.  

Zakres zadań

 • Bierze udział w opracowaniu projektów aktów prawnych, analiz i opiniuje regulacje prawne oraz dokumenty pozalegislacyjne dotyczące zarządzania kryzysowego na rynku finansowym, utrzymania stabilności finansowej krajowego systemu finansowego, w szczególności w zakresie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków oraz udzielania wsparcia instytucjom finansowym
 • Współpracuje z wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi departamentu, w celu podejmowania działań zmierzających do przeciwdziałania kryzysom i zapewniania stabilności krajowego systemu finansowego
 • Bierze udział w opracowaniu i sporządzaniu materiałów analitycznych dotyczących rynków finansowych, w tym materiałów na posiedzenia i grupy roboczej Komitetu Stabilności Finansowej
 • Bierze udział w opracowywaniu stanowisk wobec projektów prawa krajowego i wspólnotowego oraz wobec dokumentów pozalegislacyjnych nadsyłanych przez inne komórki organizacyjne Ministerstwa Finansów (MF) oraz organy publiczne, w ramach konsultacji wewnątrzresortowych i międzyresortowych, jak również projektów aktów prawnych oraz dokumentów pozalegislacyjnych przekazywanych przez Komisję Europejską, bierze udział w spotkaniach uzgodnieniowych, konferencjach, spotkaniach roboczych, Komisjach Sejmowych i Senackich, a także w pracach grup roboczych w Komisji Europejskiej, w obszarze niezastrzeżonym dla innych wewnętrznych komórek organizacyjnych
 • Uczestniczy w opracowaniu regulacji prawnych krajowych jak również w zakresie implementacji prawa europejskiego oraz dokumentów pozalegislacyjnych dotyczących stabilności finansowej i zarządzania kryzysowego na rynku finansowym
 • Bierze udział w opracowywaniu analiz w obszarze aspektów instytucjonalnych sieci bezpieczeństwa finansowego oraz możliwych działań w sytuacji zagrożenia wystąpieniem kryzysu systemowego

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie na kierunku ekonomia lub finanse lub prawo lub rachunkowość
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego instytucji finansowych lub w sektorze finansów publicznych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie i tworzenie tekstów w obszarze właściwości wydziału
 • Znajomość rynków finansowych, w tym w szczególności sektora bankowego
 • Znajomość przepisów krajowych i unijnych: ustawa z 12 lutego 2010 r. o rekapitalizacji niektórych instytucji oraz o rządowych instrumentach stabilizacji finansowej; ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji; Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiająca ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/EU oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012
 • Znajomość zagadnień z zakresu ekonomii i analizy ekonomicznej
 • Znajomość zasad techniki legislacyjnej
 • Umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne ogłoszenia

  20

  Marca, '23

  mazowieckie / Warszawa

  Specjalista ds. compliance

  Twój zakres obowiązków wsparcie kierownika obszaru ds. ryzyka i compliance w prowadzeniu działań związanych z przestrzeganiem standardów Caritas Interiantionalis; współpraca i wsparcie przy opracowywaniu dokumentacji i wewnętrznych polityk...

  Caritas Polska

  20

  Marca, '23

  opolskie / Tułowice

  Prawny Asystent Zarządu / Paralegal Assistent

  Współpraca z Członkami Zarządu, Udziałowcami, administracyjne wsparcie wewnętrznych procedur oraz spraw prawnych, Międzynarodowa obsługa prawna, Przygotowywanie dokumentów korporacyjnych w języku polskim i angielskim, Redagowanie i sprawdzanie...

  exlabesa extrusion opole sp. z ograniczoną odpowiedzialnością

  17

  Marca, '23

  śląskie / Katowice

  Specjalista ds. prawnych

  Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za: monitorowanie stanu prawnego w kontekście działań instytutu, opracowywanie, weryfikowanie i opiniowanie dokumentów formalnoprawnych w zakresie realizowanych przez instytut zadań, a w...

  Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG