Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116175

Warunki pracy

Budynek przy ul. Rakowieckiej 2a:


Wejście do budynku wyposażone w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dostęp do budynku, szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Wewnątrz budynku brak windy.


Łazienka na parterze dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Warunki dotyczące charakteru pracy:


·         Ryzyko korupcyjne.


·         Kontakt z klientem zewnętrznym.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach o udzielenie zezwolenia na nabycie nieruchomości, akcji i udziałów przez cudzoziemców, w tym przygotowuje pisma i wystąpienia do innych organów administracji publicznej, sądów, stron w celu wyczerpującego zebrania materiału dowodowego w prowadzonych postępowaniach, w celu przygotowania rozstrzygnięcia administracyjnego.
 • Analizuje złożone w toku postępowania o udzielenie zezwolenia dokumenty pod względem wymogów formalno-prawnych, zgodności z obowiązującymi przepisami oraz wyciąga właściwe wnioski z zawartych w nich informacji celem zaproponowania rozstrzygnięcia (decyzji administracyjnej) zgodnego z ustalonym porządkiem prawnym w RP oraz zobowiązaniami międzynarodowymi RP.
 • Wprowadza do komputerowej bazy danych informacje dotyczące prowadzonych postępowań administracyjnych z zakresu nabywania nieruchomości przez cudzoziemców.
 • Prowadzi akta rejestrowe dotyczące prowadzonych postępowań administracyjnych.
 • Udziela odpowiedzi na zapytania stron postępowania i innych osób zainteresowanych otrzymaniem informacji dotyczących zasad nabywania nieruchomości, akcji i udziałów przez cudzoziemców, w tym udziela informacji w języku obcym.
 • Analizuje i sprawdza pod względem zgodności formalnej i faktycznej dane zawarte w prowadzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych rejestrach celem przygotowania corocznego sprawozdania z realizacji ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie: prawo lub administracja
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.
 • Znajomość i umiejętność interpretacji i zastosowania przepisów prawa materialnego (prawo cywilne, prawo spółek, prawo rodzinne, prawo gospodarcze, ustawy dotyczące zagadnień nabywania nieruchomości przez cudzoziemców, status cudzoziemców w RP) oraz procesowego (Kodeks postępowania administracyjnego).
 • Znajomość struktur i podziału kompetencji jednostek administracji publicznej.
 • Znajomość struktur funkcjonowania UE.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 • Kreatywność, orientacja na klienta, umiejętność myślenia analitycznego. Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, skutecznego komunikowania się, rzetelność, gotowość do doskonalenia zawodowego.
 • Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Powyżej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań administracyjnych.

Podobne ogłoszenia

20

Marca, '23

mazowieckie / Warszawa

Specjalista ds. compliance

Twój zakres obowiązków wsparcie kierownika obszaru ds. ryzyka i compliance w prowadzeniu działań związanych z przestrzeganiem standardów Caritas Interiantionalis; współpraca i wsparcie przy opracowywaniu dokumentacji i wewnętrznych polityk...

Caritas Polska

20

Marca, '23

opolskie / Tułowice

Prawny Asystent Zarządu / Paralegal Assistent

Współpraca z Członkami Zarządu, Udziałowcami, administracyjne wsparcie wewnętrznych procedur oraz spraw prawnych, Międzynarodowa obsługa prawna, Przygotowywanie dokumentów korporacyjnych w języku polskim i angielskim, Redagowanie i sprawdzanie...

exlabesa extrusion opole sp. z ograniczoną odpowiedzialnością

17

Marca, '23

śląskie / Katowice

Specjalista ds. prawnych

Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za: monitorowanie stanu prawnego w kontekście działań instytutu, opracowywanie, weryfikowanie i opiniowanie dokumentów formalnoprawnych w zakresie realizowanych przez instytut zadań, a w...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG