Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 78642

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,


- zagrożenie korupcją,


- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych. Długotrwałe skupianie wzroku
na tej samej płaszczyźnie. Stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym. Bariery architektoniczne: możliwość ograniczonego poruszania się po budynku – obecność wind, brak podjazdów, drzwi z samozamykaczami.


W związku z wyjazdami służbowymi, otoczenie i warunki pracy mogą być różne.

Zakres zadań

 • Przygotowuje projekty stanowiska Rządu w sprawach skierowanych do międzynarodowych organów ochrony praw człowieka (w jednym z języków urzędowych instytucji, do której złożona jest skarga) oraz w innych sprawach bieżących.
 • Przygotowuje propozycje ugodowe Rządu RP w sprawach skierowanych do międzynarodowych organów ochrony praw człowieka
 • Analizuje orzecznictwo międzynarodowych organów ochrony praw człowieka oraz akta sądowe i administracyjne w prowadzonych sprawach.
 • Współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej, wymiaru sprawiedliwości oraz innymi organami państwa.
 • Opiniuje projekty aktów prawnych pod względem ich zgodności z zasadami ochrony praw człowieka oraz inicjuje i prowadzi proces legislacyjny, w tym uczestniczy w pracach Parlamentu.
 • Przygotowuje i przedstawia do zatwierdzania przełożonemu projekty informacji związanych z problematyką ochrony praw człowieka na potrzeby osób fizycznych (skarżący) oraz innych podmiotów niepublicznych (np. media).
 • Uczestniczy w pracach komitetów eksperckich ds. prawnych i praw człowieka działających na forum RE, UE, ONZ oraz opracowuje dokumenty na potrzeby prac tychże organów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie lub równorzędne na kierunku prawo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w jednostkach sektora finansów publicznych w obszarze związanym ze stosowaniem prawa.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” lub zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1 oraz języka francuskiego na poziomie B2.
 • Znajomość przepisów z zakresu administracji państwowej, służby zagranicznej oraz umów międzynarodowych, a zwłaszcza następujących aktów prawnych wraz z aktami wykonawczymi: Konstytucji RP, ustawy o służbie zagranicznej, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępnie do informacji publicznej, ustawy o umowach międzynarodowych, przepisów z zakresu administracji publicznej w tym ustaw: o Radzie Ministrów, o finansach publicznych oraz Prawa zamówień publicznych, podstawowych umów z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, w tym Karty Narodów Zjednoczonych, Statutu Rady Europy, Traktatu o UE oraz Traktatu o funkcjonowaniu UE, Konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów, podstawowych umów z obszaru międzynarodowej ochrony praw człowieka, w tym Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności wraz z protokołami dodatkowymi oraz Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych wraz z protokołami dodatkowymi, przepisów prawa krajowego, w tym prawa materialnego oraz procesowego z obszaru prawa cywilnego, karnego, administracyjnego i konstytucyjnego.
 • Wiedza z zakresu: znajomości struktury i zasad funkcjonowania administracji publicznej, podziału kompetencji pomiędzy ministerstwami i urzędami centralnymi.
 • Umiejętność: współpracy, negocjowania, analitycznego myślenia.
 • Samodzielność i inicjatywa, zorientowanie na osiąganie celów, odporność na stres.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie: z zakresu ochrony praw człowieka lub ukończona aplikacja prawnicza lub tytuł naukowy z zakresu szczegółowych dziedzin prawa.

Podobne ogłoszenia

18

Czerwca, '21

mazowieckie / Warszawa

Specjalista ds. Warunków Kontraktowych

ZAKRES OBOWIĄZKÓW: analiza dokumentów kontraktowych oraz bieżąca analiza zdarzeń w ramach inwestycji pod kątem minimalizacji ryzyka oraz zabezpieczenia dochodzenia roszczeń finansowych i terminowych; prowadzenie korespondencji oraz gromadzenie...

POSCO Engineering & Construction

18

Czerwca, '21

pomorskie / Gdańsk

Junior Legal Analyst

Junior Legal Analyst in Legal Center of Excellence (CoE) in Gdańsk Legal Centre of Excellence provides assistance in the area of legal process outsourcing and fulfillment of regulatory compliance duties. The idea behind Legal CoE is to combine...

PwC

16

Czerwca, '21

mazowieckie / Warszawa

Pracownik ds. organizacyjnych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: informowanie administratora oraz osób zajmujących się przetwarzaniem o obowiązkach spoczywających na nich na mocy ustawy Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku...

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A