Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista do spraw legislacji
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 83170

Warunki pracy


 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.

 • Obsługa standardowych urządzeń biurowych.

 • W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

 • Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

 • Brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio przed budynkiem.

Zakres zadań

 • Uczestniczy w procesie uzgadniania przez Urząd z ministrami i centralnymi organami administracji rządowej projektów „zewnętrznych” aktów prawnych w celu zapewnienia precyzyjnego i komunikatywnego brzmienia projektowanych przepisów, ich spójności z systemem prawa oraz przestrzegania regulacji dotyczących przebiegu procesu legislacyjnego.
 • Prowadzi sprawy z zakresu uzgodnień międzyresortowych projektów przepisów prawa sporządzanych przez Głównego Geodetę Kraju z upoważnienia ministra nadzorującego dział w celu zapewnienia przestrzegania regulacji dotyczących przebiegu procesu legislacyjnego.
 • Uczestniczy w konferencjach uzgodnieniowych, komisjach prawniczych oraz posiedzeniach komisji i podkomisji Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej, w celu zapewnienia precyzyjnego i komunikatywnego brzmienia projektowanych przepisów i ich spójności z systemem prawa.
 • Współdziała z komórkami merytorycznymi Urzędu w sprawach związanych z opracowywaniem przez GGK aktów prawnych z upoważnienia Ministra Rozwoju.
 • Przygotowuje sprawozdania związane z pracami legislacyjnymi, w tym monitoruje terminy poszczególnych faz procesu legislacyjnego w odniesieniu do przepisów wykonawczych opracowywanych przez komórki organizacyjne Urzędu.
 • Współdziała z komórkami merytorycznymi Urzędu w sprawach związanych z opracowywaniem wewnętrznych aktów normatywnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego praca związana z obsługą legislacyjną
 • Znajomość przepisów z zakresu zasad tworzenia prawa – „Zasady techniki prawodawczej”, Regulamin pracy Rady Ministrów.
 • Umiejętność redagowania i analizy tekstów prawnych oraz pism urzędowych
 • Umiejętność obsługi systemów informacji prawnej
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • Umiejętność dobrej organizacji pracy własnej
 • Komunikatywność
 • Samodzielność, odpowiedzialność, systematyczność, dokładność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Ukończona aplikacja legislacyjna
 • Aktualne poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeżone albo zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej.
 • Ogólna znajomość przepisów z zakresu prawa geodezyjnego i kartograficznego
 • Asertywność