Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent prawny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117390

Warunki pracy


 • Reprezentowanie urzędu na zewnątrz


 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania wyjaśniające w sprawach naruszenia praw pacjentów, o których mowa w art. 50–54 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w tym bada sprawy na miejscu w toku prowadzonego postępowania.
 • Rozpatruje skargi i wnioski pacjentów, przyjmuje pacjentów zgłaszających się bezpośrednio do Biura.
 • Sporządza pisma w przedmiocie: wskazania wnioskodawcom przysługujących środków prawnych, przekazania sprawy zgodnie z właściwością, niepodjęcia sprawy.
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na skargi, o których mowa w Dziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Przygotowuje projekty wystąpień: a) do podmiotów leczniczych oraz innych instytucji lub organów administracji publicznej celem weryfikacji zasadności wszczęcia postępowania lub podjęcia innych czynności przez Rzecznika; b) Rzecznika Praw Pacjenta do organu, organizacji lub instytucji, w których działalności Rzecznik stwierdził naruszenie praw pacjenta; c) Rzecznika do organu nadrzędnego nad jednostką – w której działalności Rzecznik stwierdził naruszenia praw pacjenta – z wnioskiem o zastosowanie środków przewidzianych w przepisach prawa; d) Rzecznika Praw Pacjenta do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjentów.
 • Analizuje skargi pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów w systemie ochrony zdrowia wymagających naprawy i przygotowuje, w tym zakresie projekty wystąpień Rzecznika Praw Pacjenta w przedmiocie współpracy z organami władzy publicznej w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw, w szczególności z ministrem do spraw zdrowia.
 • Opiniuje projekty aktów prawnych związanych z prawami pacjenta oraz bierze udział w uzgodnieniach międzyresortowych, Komisjach Prawniczych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Bardzo dobra znajomość procedury administracyjnej
 • Znajomość ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie art. 30 ww. ustawy
 • Znajomość ustawy o działalności leczniczej
 • Znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole oraz planowania i organizacji pracy
 • Otwarty stosunek do klienta Urzędu
 • Umiejętność argumentowania i przekonywania
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera z zakresu pakietu MS Office
 • Umiejętność analizy i syntezy informacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne ogłoszenia

  5

  Marca, '23

  opolskie / Opole

  Referent prawno-administracyjny

  Warunki pracy Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej. Praca wymagająca koncentracji. Współuczestniczenie w...

  Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu

  1

  Marca, '23

  podkarpackie / Rzeszów

  Referent prawny / Radca / Młodszy specjalista

  ogłasza nabór na stanowisko: Referent prawny/Radca/Mł. specjalista - 1 etat 1. Miejsce wykonywania pracy : Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie, Rzeszów. 2. Wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy : wykształcenie...

  Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie