Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent prawny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116116

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań

 • Weryfikuje pod względem formalnoprawnym projekty: umów dotacji, umów i porozumień zawieranych z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), ministrem właściwym ds. rozwoju regionalnego i Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (CKPŚ), oraz projekty innych porozumień oraz wspomaga komórki organizacyjne Ministerstwa w ich przygotowywaniu, a także sporządza opinie prawne i udziela porad prawnych w powyższym zakresie
 • Weryfikuje pod względem formalnoprawnym projekty pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Ministra, Sekretarzy i Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego
 • Weryfikuje pod względem formalnoprawnym projekty aktów kierownictwa wewnętrznego, w szczególności dotyczących organizacji urzędu, oraz projekty statutów jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi albo nadzorowanych przez Ministra, nadawanych w innej formie niż akty normatywne, a także wspomaga komórki organizacyjne Ministerstwa w ich przygotowywaniu
 • Wykonuje czynności związane z prowadzeniem rejestrów aktów Kierownictwa Ministerstwa wydawanych w formie zarządzeń, decyzji i postanowień oraz innych dokumentów, w tym pełnomocnictw i upoważnień
 • Prowadzi obsługę spraw z zakresu audytu i kontroli zarządczej oraz koordynuje zadania Departamentu w zakresie petycji, skarg i wniosków
 • Koordynuje lub wspomaga prowadzenie rządowego procesu legislacyjnego oraz opiniuje projekty rozporządzeń w zakresie zadań Ministra, w tym aktów normatywnych nadających statuty jednostkom organizacyjnym podległym Ministrowi albo nadzorowanym przez Ministra, w tym współuczestniczy w przygotowaniu i redagowaniu projektów ww. aktów normatywnych
 • Koordynuje sprawy związane z naruszeniami prawa unijnego, wszczęte przez Komisję Europejską oraz prowadzone przez Komisję Europejską w ramach systemu EU-Pilot w zakresie zadań Ministra
 • Koordynuje proces notyfikacji aktów normatywnych opracowywanych w zakresie zadań Ministra

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku prawo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • wiedza z zakresu aktów prawnych o charakterze ustrojowym takich jak Konstytucja RP, ustawa o Radzie Ministrów, ustawa o działach administracji rządowej
 • wiedza z zakresu ustaw: Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o finansach publicznych
 • kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, kreatywność, myślenie analityczne, rzetelność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne ogłoszenia

  20

  Marca, '23

  wielkopolskie / Leszno

  Radca prawny

  Warunki pracy Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w formie telepracy, zadaniowy czas pracy. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Częste wykonywanie obowiązków pod presją czasu. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Jazda...

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesznie

  20

  Marca, '23

  śląskie / Bielsko-Biała

  Referent prawno-administracyjny

  Warunki pracy Praca w siedzibie inspektoratu II piętro, dostępna winda. Praca przy monitorze komputera. Narażenie na stres. Zakres zadań Obsługuje interesantów. Prowadzi ewidencje wynikjące z przepisów prawa budowlanego Kompletuje akta sprawy...

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Bielskiego

  19

  Marca, '23

  śląskie / Bielsko-Biała

  Referent prawno-administracyjny

  Warunki pracy Praca z wykorzystaniem komputera, reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Zakres zadań prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym prowadzenie rozpraw i przygotowywanie projektów, decyzji i postanowień, przygotowywanie dokumentacji i...

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach