Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent prawny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 77879

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów)

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

 • Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3 budynków połączonych ze sobą funkcjonalnie, oznaczonych jako A, B i C. Bud. A i C są dostępne i dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych i posiadają: wejście do bud. na poziomie chodnika zewn., wejście do obiektu odbywa się bez żadnych barier; automatyczne drzwi wejściowe ułatwiające dostęp osobom niepełnosprawnym, które oznaczono kontrastowymi wzorami ułatwiającymi rozpoznanie ich przez osoby słabowidzące; na korytarzach posadzkę z wyraźnym, kontrastowym wzorem ułatwiającym rozpoznanie ciągów komunikacyjnych oraz okładzinę schodów z ryflowaniem każdego stopnia schodowego; oznakowanie bud. w sposób ułatwiający jego użytkowanie przez osoby słabowidzące oraz numerację pokoi dost. dla potrzeb osób słabowidzących; odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiającą poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wew. o odpowiedniej szerokości; 2 windy, które są w pełni dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażone m. in. w: szerokie wejścia, głosowy system powiadamiający o aktualnym przystanku, oznakowanie umożliwiające użytkowanie przez osoby niewidome i słabowidzące oraz platformę transportową, która umożliwia wjazd osobie na wózku inwalidzkim; łazienki dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Bud. B jest częściowo dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych: winda ułatwiająca poruszanie się, łazienka dost. dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję bud. utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. Utrudniona jest komunikacja pomiędzy bud. B a bud. A i C, wynikająca z różnicy poziomów (czterostopniowy bieg schodowy).

Zakres zadań

 • ­Przygotowuje projekty opinii prawnych w obszarze respektowania zasady równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji.
 • ­Zapewnia realizację zadań Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania, wynikających z Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania 2021-2030, w szczególności dokonuje analizy ustawodawstwa i orzecznictwa w zakresie równego traktowania.
 • ­Analizuje rozwiązania systemowe, przygotowuje raporty dotyczące polityki równego traktowania i wypracowuje standardy określone przez przepisy prawa oraz programy krajowe i międzynarodowe z tego zakresu.
 • ­Rozpatruje skargi i wnioski wpływające do Biura i Pełnomocnika oraz przygotowuje projekty interwencji Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania w indywidualnych sprawach.
 • ­Przygotowuje materiały merytoryczne na spotkania zespołów międzyresortowych i gremiów międzynarodowych oraz spotkania i wystąpienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno-biurowej
 • ­Komunikatywna znajomość języka angielskiego (co najmniej na poziomie B1)
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego (Dział VIII)
 • Umiejętności analityczne
 • ­Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • ­Rzetelność
 • ­Komunikatywność
 • ­Umiejętność współpracy
 • Umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe