Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Opolu
Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent prawno-administracyjny
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 116800

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej. Praca wymagająca koncentracji. Współuczestniczenie w działaniach kontrolnych prowadzonych przez wydział branżowy. Wyjazdy samochodami służbowymi ze współpracownikami oraz wyjazdy publicznymi środkami lokomocji. Współpraca z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, konsumentami, rzecznikami praw konsumenckich, innymi organami instytucjami mającymi za zadanie ochronę konsumentów oraz z Urzędami Skarbowymi. Na stanowisku pracy używany jest sprzęt biurowy taki jak: komputer, drukarka, skaner, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, telefon. Miejsce wykonywania pracy: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole. Stanowisko pracy usytuowane na III piętrze budynku, w pomieszczeniu wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. Warunki architektoniczne budynku: winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne oraz podejmuje działania i prowadzi postępowania związane z egzekucją administracyjnych kar pieniężnych
 • Przyjmuje i wypełnia wnioski o wszczęcie postępowania zmierzającego do polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego (dot. ADR oraz SSP) oraz informacji o nieprawidłowościach
 • Współuczestniczy w sporządzaniu sprawozdań rocznych i okresowych z działalności wydziału na potrzeby urzędu oraz jednostek nadrzędnych
 • Współuczestniczy w udzielaniu i opracowywaniu porad konsumentom, przedsiębiorcom w celu prawnego ukierunkowania sporu oraz przygotowuje projekty dokumentów
 • Współpracuje z instytucjami oraz organizacjami mającymi na celu ochronę interesów konsumentów (min. rzecznicy konsumentów, Federacja Konsumentów i inne)
 • Uczestniczy w szkoleniach organizowanych przez UOKiK oraz zakładowych
 • Uczestniczy w posiedzeniach Stałego Sądu Polubownego oraz pełni funkcję arbitra SSP
 • Współuczestniczy w działaniach kontrolnych prowadzonych przez wydział branżowy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość przepisów ustaw:
 • o inspekcji handlowej,
 • o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich,
 • kodeks cywilny,
 • ustawa o ochronie praw konsumenta,
 • o służbie cywilnej,
 • kodeks postępowania administracyjnego,
 • kodeks postępowania cywilnego,
 • ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych,
 • ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • umiejętność pracy w zespole i samokształcenia,
 • umiejętność obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym

Podobne ogłoszenia

14

Marca, '23

mazowieckie / Warszawa

Referent prawny

Warunki pracy Reprezentowanie urzędu na zewnątrz Permanentna obsługa klientów zewnętrznych Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie Zakres zadań Prowadzi postępowania wyjaśniające w sprawach naruszenia praw pacjentów, o których mowa w...

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie

1

Marca, '23

podkarpackie / Rzeszów

Referent prawny / Radca / Młodszy specjalista

ogłasza nabór na stanowisko: Referent prawny/Radca/Mł. specjalista - 1 etat 1. Miejsce wykonywania pracy : Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie, Rzeszów. 2. Wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy : wykształcenie...

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Rzeszowie