PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE

ogłasza konkurs o sygnaturze K-110-29/21
na podstawie art. 149a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2072, dalej: p.u.s.p.) ogłasza konkurs na stanowisko:

Referendarza sądowego
w Sądzie Okręgowym w WarszawieI. Miejsce świadczenia pracy: al. „Solidarności” 127, ul. Czerniakowska 100 oraz ul. Płocka 9

II. Liczba wolnych stanowisk: 1

III. Termin konkursu:

wyznaczam na dzień 21 lutego 2022 r., godz. 10.00, w siedzibie Sądu Okręgowego w Warszawie, al. „Solidarności” 127, 00 – 898 Warszawa.

Zastrzegam możliwość zmiany terminu i miejsca konkursu na powyższe stanowisko w przypadku dużej liczby zgłoszeń lub utrzymującego się stanu epidemii w Polsce.

 

IV. Wymagania:

zgodnie z art. 149 powołanej wyżej ustawy na stanowisku referendarza sądowego może być mianowany ten kto:

 • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 • ukończyła wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
 • ukończyła 24 lata,
 • zdał egzamin referendarski, sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski lub ukończył aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską.

V. Wykaz wymaganych dokumentów:

 • wniosek o zatrudnienie na stanowisku referendarza sądowego, adresowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, z zaznaczeniem sygnatury konkursu wraz z numerem telefonu kontaktowego i adresem poczty elektronicznej,
 • życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
 • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego, radcowskiego lub referendarskiego albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej,
 • 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
 • w przypadku przekazywania danych osobowych innych niż wskazanych w kwestionariuszu, np. zawartych w dokumentach innych niż wymienionych w ogłoszeniu o konkursie – pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje i osiągnięcia.


Dokumenty zawierające braki formalne nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym.

 

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:

wyznaczam na dni: 17 grudnia 2021 r. – 28 stycznia 2022 r.

Wymagane dokumenty z zaznaczeniem sygnatury konkursu należy składać osobiście bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego):

Oddział Kadr Sądu Okręgowego w Warszawie
al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa
pok. 407 A, p. IV.
Uprzejmie informujemy, że oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


VII. Publikacja listy kandydatów dopuszczonych do konkursu:


po sprawdzeniu, czy zgłoszenia spełniają wymogi formalne oraz, czy kandydaci odpowiadają wymaganiom określonym w art. 149 § 1 p.u.s.p., lista kandydatów dopuszczonych do konkursu zostanie wywieszona w siedzibie sądu oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 4 lutego 2022 r. do godziny 16:00.

VIII. Konkurs jest przeprowadzany w formie pisemnej. Praca konkursowa składa się z dwóch części:

 1. testu jednokrotnego wyboru, obejmującego 60 pytań prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa handlowego, prawa karnego, postępowania karnego, prawa karnego wykonawczego, prawa wykroczeń, postępowania w sprawach o wykroczenia, prawa karnego skarbowego oraz postępowania karnego skarbowego
 2. 3 kazusów, których rozwiązanie polega na opracowaniu projektu postanowienia wraz z uzasadnieniem – po jednym z zakresu prawa cywilnego, postępowania cywilnego lub prawa handlowego, z zakresu postępowania wieczystoksięgowego oraz z zakresu prawa karnego, postępowania karnego lub prawa karnego wykonawczego.