PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE
ogłasza konkurs o sygnaturze K-110-11/21

na podstawie art. 149a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2072, dalej: p.u.s.p.) ogłasza konkurs na stanowisko:

Referendarz sądowy
w Sądzie Okręgowym w Warszawie

 

 

I. Miejsce świadczenia pracy: al. „Solidarności” 127, ul. Czerniakowska 100, ul. Płocka 9 oraz ul. Płockiej 5

II. Liczba wolnych miejsc na umowę na czas określony: 1

III. Termin konkursu:
wyznaczam na dzień 1 lipca 2021 r., godz. 10.00, w siedzibie Sądu Okręgowego w Warszawie, al. „Solidarności” 127, 00 – 898 Warszawa.
Zastrzegam możliwość zmiany terminu i miejsca konkursu na powyższe stanowisko w przypadku dużej liczby zgłoszeń lub utrzymującego się stanu epidemii w Polsce.

 

IV. Wymagania:

zgodnie z art. 149 powołanej wyżej ustawy na stanowisku referendarza sądowego może być mianowany ten kto:

  • jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
  • jest nieskazitelnego charakteru,
  • ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
  • ukończyła 24 lata,
  • zdał egzamin referendarski, sędziowski, prokuratorski, notarialny, adwokacki lub radcowski lub ukończył aplikację sędziowską albo aplikację prokuratorską.

V. Wykaz wymaganych dokumentów:

  • wniosek o zatrudnienie na stanowisku referendarza sądowego, adresowany do Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, z zaznaczeniem sygnatury konkursu wraz z numerem telefonu kontaktowego i adresem poczty elektronicznej,
  • życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej,
  • oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu sędziowskiego, prokuratorskiego, notarialnego, adwokackiego, radcowskiego lub referendarskiego albo oryginał lub urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia aplikacji ogólnej,
  • 3 aktualne fotografie zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dokumenty potwierdzające dodatkowe i osiągnięcia.

Dokumenty zawierające braki formalne nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym.

VI. Termin i miejsce składania dokumentów:


wyznaczam na dni: 28 maja 2021 r. – 17 czerwca 2021 r.
Wymagane dokumenty z zaznaczeniem sygnatury konkursu należy składać osobiście bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego):

Oddział Kadr Sądu Okręgowego w Warszawie
al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa
pok. 359B, p. III

Uprzejmie informujemy, że oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.