Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116568

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Pracownik wykonuje czynności o charakterze:


- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej. 


Praca na stanowisku związana jest z nietypowymi godzinami pracy (w tym dyżurami) oraz częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy


https://www.gov.pl/web/premier/deklaracja-dostepnosc

Zakres zadań

 • Kontroluje pod względem formalno-rachunkowym dowody księgowe zakupu, w celu ich prawidłowego zaksięgowania, dokonania zapłaty i analizuje zaangażowanie i stopień wydatkowania budżetu zadaniowego w tym zakresie
 • Księguje wyciągi bankowe dotyczące wydatków
 • Przygotowuje sprawozdania budżetowe oraz sprawozdania w zakresie operacji finansowych
 • Monitoruje i nadzoruje konta kosztów i wydatków oraz kont rozrachunkowych dotyczących prowadzonych paragrafów oraz uzgadnia salda rachunków środków budżetowych
 • Opiniuje pod kątem finansowym projekty umów, wniosków i innych dokumentów
 • Analizuje wystąpienia do Ministra Finansów o uruchomienie środków pochodzących z rezerwy celowej, pod kątem zgodności z budżetem projektu, poprawności zastosowanej klasyfikacji budżetowej oraz sprawdza podany we wniosku stopień wykorzystania środków już uruchomionych i rozliczonych w poprzednim okresie
 • Współuczestniczy w przygotowaniu niezbędnych informacji do sprawozdania finansowego
 • Współuczestniczy w analizowaniu danych z zakresu BBF1 w celu przygotowania: odpowiedzi do BIP, interpelacji, kontroli itp.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu ekonomii lub rachunkowości
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego - powyżej 8 lat w tym powyżej 5 lat w księgowości jednostek sektora finansów publicznych
 • Znajomość: ustawy o finansach publicznych wraz z przepisami wykonawczymi, ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • Posiadanie umiejętności w zakresie obsługi komputera i aplikacji biurowych (MS Office: Word, Excel, Outlook, PowerPoint oraz internet)
 • Posiadanie kompetencji miękkich: myślenie analityczne, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie: rachunkowości, finansów publicznych, płac
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie systemu finansowego oraz systemu TREZOR