Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117612

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Zagrożenie korupcją.

 • Budynek przy ul. Brackiej 4  jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję budynku utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. W budynku brak jest windy umożliwiającej wjazd osobie na wózku inwalidzkim. W budynku znajduje się łazienka dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • ­Prowadzi postępowania administracyjne wobec zleceniobiorców zadań publicznych w ramach programów realizowanych przez Departament Polityki Senioralnej (DAS) na każdym ich etapie.
 • ­Sporządza opinie prawne, udziela porad prawnych i wyjaśnień w zakresie stosowania prawa i orzecznictwa w sprawach prowadzonych przez DAS.
 • ­Wykonuje zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi oraz organami administracji publicznej w sprawach pozostających we właściwości DAS.
 • ­Wnosi skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz udziela odpowiedzi na skargi kasacyjne wnoszone przez strony.
 • ­Projektuje prawne rozwiązania na rzecz rozwoju systemu wsparcia seniorów, współpracy wewnątrz i międzypokoleniowej oraz aktywnego i zdrowego starzenia się, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Ministerstwa.
 • ­Przygotowuje projekty aktów normatywnych należących do zakresu działania DAS.
 • ­Opiniuje pod względem formalno-prawnym projektów umów, porozumień, decyzji, postanowień i innych dokumentów.
 • ­Udziela wyjaśnień w zakresie zagadnień prawnych, dotyczących projektów realizowanych przez DAS.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze i aplikacja radcowska lub aplikacja prokuratorska lub aplikacja sędziowska lub aplikacja notarialna lub złożony egzamin radcowski

doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • ­­wpis na listę radców prawnych
 • ­bardzo dobra znajomość języka angielskiego (co najmniej na poziomie B2)
 • ­znajomość ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • ­znajomość ustawy o pomocy społecznej
 • ­znajomość ustawy o finansach publicznych
 • ­znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego
 • ­wiedza z zakresu ogólnej problematyki społeczno-ekonomicznej
 • ­znajomość polityki społecznej w zakresie osób starszych
 • ­umiejętność współpracy
 • ­umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • ­komunikatywność
 • ­umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne ogłoszenia

  20

  Marca, '23

  wielkopolskie / Leszno

  Radca prawny

  Warunki pracy Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w formie telepracy, zadaniowy czas pracy. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Częste wykonywanie obowiązków pod presją czasu. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Jazda...

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesznie

  20

  Marca, '23

  śląskie / Bielsko-Biała

  Referent prawno-administracyjny

  Warunki pracy Praca w siedzibie inspektoratu II piętro, dostępna winda. Praca przy monitorze komputera. Narażenie na stres. Zakres zadań Obsługuje interesantów. Prowadzi ewidencje wynikjące z przepisów prawa budowlanego Kompletuje akta sprawy...

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Bielskiego

  19

  Marca, '23

  śląskie / Bielsko-Biała

  Referent prawno-administracyjny

  Warunki pracy Praca z wykorzystaniem komputera, reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Zakres zadań prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym prowadzenie rozpraw i przygotowywanie projektów, decyzji i postanowień, przygotowywanie dokumentacji i...

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach