Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117534

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe.

 • Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz.

 • Obiekt przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 składa się z 3 budynków połączonych ze sobą funkcjonalnie, oznaczonych jako A, B i C. Bud. A i C są dostępne i dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych i posiadają: wejście do bud. na poziomie chodnika zewn., wejście do obiektu odbywa się bez żadnych barier; automatyczne drzwi wejściowe ułatwiające dostęp osobom niepełnosprawnym, które oznaczono kontrastowymi wzorami ułatwiającymi rozpoznanie ich przez osoby słabowidzące; na korytarzach posadzkę z wyraźnym, kontrastowym wzorem ułatwiającym rozpoznanie ciągów komunikacyjnych oraz okładzinę schodów z ryflowaniem każdego stopnia schodowego; oznakowanie bud. w sposób ułatwiający jego użytkowanie przez osoby słabowidzące oraz numerację pokoi dost. dla potrzeb osób słabowidzących; odpowiednią szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiającą poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim, a także drzwi wew. o odpowiedniej szerokości; 2 windy, które są w pełni dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażone m. in. w: szerokie wejścia, głosowy system powiadamiający o aktualnym przystanku, oznakowanie umożliwiające użytkowanie przez osoby niewidome i słabowidzące oraz platformę transportową, która umożliwia wjazd osobie na wózku inwalidzkim; łazienki dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Bud. B jest częściowo dost. dla potrzeb osób niepełnosprawnych: winda ułatwiająca poruszanie się, łazienka dost. dla osób niepełnosprawnych. Z uwagi na konstrukcję bud. utrudnione jest poruszanie się w nim osób niepełnosprawnych. Utrudniona jest komunikacja pomiędzy bud. B a bud. A i C, wynikająca z różnicy poziomów (czterostopniowy bieg schodowy).

Zakres zadań

 • ­Udziela porad i konsultacji prawnych, sporządza opinie prawne i wyjaśnienia w zakresie stosowania prawa i orzecznictwa w sprawach prowadzonych przez urząd, w szczególności opiniuje w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) zagadnienia związane z realizacją naboru wniosków
 • ­­Opiniuje pod względem formalno-prawnym projekty umów, porozumień, decyzji, postanowień i innych dokumentów opracowywanych w urzędzie, w szczególności umów zawieranych w ramach KPO.
 • ­­Wykonuje zastępstwa procesowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz organami administracji publicznej w charakterze pełnomocnika, a także sprawuje nadzór prawny nad egzekucją należności.
 • ­­Opracowuje oraz opiniuje pod względem prawnym i legislacyjnym projektów aktów prawnych opracowywanych w urzędzie.
 • ­­Sporządza i wnosi skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz odpowiedzi na skargi kasacyjne wnoszone przez strony.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze i ukończona aplikacja radcowska lub aplikacja prokuratorska lub aplikacja sędziowska lub złożony egzamin radcowski
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • ­­wpis na listę radców prawnych
 • ­znajomość procedur administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych,
 • ­znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych
 • ­znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych
 • ­znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • ­znajomość przepisów związanych z udzielaniem dotacji
 • ­znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • ­znajomość przepisów z zakresu prawa pracy
 • ­znajomość przepisów z zakresu prawa cywilnego
 • ­umiejętność analizy i syntezy informacji
 • ­komunikatywność
 • ­umiejętność współpracy
 • ­umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów
 • ­umiejętność obsługi komputera: MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne ogłoszenia

  20

  Marca, '23

  wielkopolskie / Leszno

  Radca prawny

  Warunki pracy Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w formie telepracy, zadaniowy czas pracy. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Częste wykonywanie obowiązków pod presją czasu. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Jazda...

  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesznie

  20

  Marca, '23

  śląskie / Bielsko-Biała

  Referent prawno-administracyjny

  Warunki pracy Praca w siedzibie inspektoratu II piętro, dostępna winda. Praca przy monitorze komputera. Narażenie na stres. Zakres zadań Obsługuje interesantów. Prowadzi ewidencje wynikjące z przepisów prawa budowlanego Kompletuje akta sprawy...

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Bielskiego

  19

  Marca, '23

  śląskie / Bielsko-Biała

  Referent prawno-administracyjny

  Warunki pracy Praca z wykorzystaniem komputera, reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Zakres zadań prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym prowadzenie rozpraw i przygotowywanie projektów, decyzji i postanowień, przygotowywanie dokumentacji i...

  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach