Ministerstwo Edukacji i Nauki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Radca prawny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116816

Warunki pracy

Praca biurowa z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godzin dziennie, krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe, częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek wyposażony w windy, toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych, do wykorzystania schodołaz.


Zagrożenie korupcją.

Zakres zadań

 • Przygotowuje, we współpracy z innymi pracownikami departamentu, dokumentacje w zakresie postępowań przetargowych oraz zakupowych finansowanych ze środków UE. Bierze udział w pracach komisji przetargowych oraz zespołów zakupowych. Współpracuje w tym zakresie z komórką odpowiedzialną za zamówienia publiczne.
 • Przygotowuje opinie prawne/decyzje w zakresie zadań pozostających we właściwości departamentu, wspomaga przygotowywanie stanowisk departamentu we wskazanych sprawach w zakresie funduszy strukturalnych dotyczących perspektyw finansowych 2007-2013, 2014-2020 oraz 2021-2027.
 • Opiniuje projekty aktów prawnych przesłanych do departamentu, w ramach uzgodnień wewnętrznych i międzyresortowych, w procesie stanowienia prawa, w zakresie działania departamentu.
 • Przygotowuje, we współpracy z innymi pracownikami departamentu, odpowiedzi na wnioski o dostęp do informacji publicznej, skierowane do Departamentu Funduszy Strukturalnych.
 • Przygotowuje, we współpracy z innymi pracownikami departamentu, projekty odpowiedzi na interwencje, skargi, wnioski, interpelacje, zapytania poselskie kierowane do Ministerstwa w zakresie działania departamentu.
 • Przygotowuje, we współpracy z innymi pracownikami departamentu, regulaminy i procedury Instytucji Pośredniczącej MEiN.
 • Monitoruje na bieżąco zmiany w prawie, w ramach zakresu działania ministerstwa, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru działania Departamentu Funduszy Strukturalnych oraz wspomaga prowadzenie prac legislacyjnych i programowych.
 • Przygotowuje umowy dotyczące przekazywania praw autorskich przez beneficjentów realizujących projekty.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku radcy prawnego
 • znajomość procesu legislacyjnego
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej (podział, zasady organizacji i działania), w tym służby cywilnej (organizacja s.c., uprawnienia i obowiązki członków korpusu służby cywilnej)
 • znajomość Kodeksu pracy
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o systemie oświaty
 • znajomość ustawy prawo zamówień publicznych
 • znajomość zasad wykładni oraz technik tworzenia prawa
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • komunikacja
 • samodzielność i inicjatywa
 • rzetelność
 • współpraca
 • uprawnienia radcy prawnego – wpis na listę radców prawnych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym (B2)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami UE lub w zakresie zamówień publicznych
 • znajomość horyzontalnych wytycznych dot. realizacji projektów unijnych oraz ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz 2021-2027
 • znajomość przepisów w zakresie dostępu do informacji publicznej
 • znajomość postępowania administracyjnego w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków

Podobne ogłoszenia

20

Marca, '23

wielkopolskie / Leszno

Radca prawny

Warunki pracy Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w formie telepracy, zadaniowy czas pracy. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Częste wykonywanie obowiązków pod presją czasu. Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Jazda...

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lesznie

20

Marca, '23

śląskie / Bielsko-Biała

Referent prawno-administracyjny

Warunki pracy Praca w siedzibie inspektoratu II piętro, dostępna winda. Praca przy monitorze komputera. Narażenie na stres. Zakres zadań Obsługuje interesantów. Prowadzi ewidencje wynikjące z przepisów prawa budowlanego Kompletuje akta sprawy...

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Powiatu Bielskiego

19

Marca, '23

śląskie / Bielsko-Biała

Referent prawno-administracyjny

Warunki pracy Praca z wykorzystaniem komputera, reprezentowanie urzędu na zewnątrz. Zakres zadań prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym prowadzenie rozpraw i przygotowywanie projektów, decyzji i postanowień, przygotowywanie dokumentacji i...

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach