Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
z siedzibą przy ul. Koszykowej 6a, 00-564 Warszawa

ogłasza nabór do pracy w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie na stanowisko

Radca Prawny
Miejsce pracy: Warszawa, ul. Koszykowa 6a

Wymiar etatu: pełny wymiar czasu pracy

 • liczba etatów: 1
Miejsce pracy:
 • RIO w Warszawie - ul. Koszykowa 6a, 00-564 Warszawa
Główne obowiązki:
 • wydawanie opinii prawnych w sprawach z zakresu właściwości regionalnych izb obrachunkowych,
 • obsługa prawna i udział w posiedzeniach Kolegium Izby,
 • udział w rozpatrywaniu skarg, wniosków, petycji oraz wniosków o udostępnianie informacji publicznej,
 • przygotowywanie projektów wyjaśnień udzielanych w trybie art.13 pkt.11 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych,
 • sporządzanie opinii i analiz prawnych,
 • sporządzenie pism procesowych, umów oraz wszelkiego rodzaju dokumentów,
 • opiniowanie aktów prawnych,
 • udzielanie porad i konsultacji prawnych pracownikom w zakresie prowadzonych postępowań i bieżącej działalności Izby,
 • opiniowanie upoważnień osób do działania w imieniu Prezesa Izby oraz pełnomocnictw i upoważnień w zakresie wymagającym wiedzy prawniczej,
 • zastępstwo procesowe - reprezentacja Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie przed sądami powszechnymi i  sądami administracyjnymi,
 • przygotowywanie projektów zarządzeń Prezesa Izby,
 • bieżące śledzenie zmian w przepisach prawnych dotyczących działalności Izby,
 • opracowywanie wniosków pokontrolnych oraz zastrzeżeń do nich składanych przez kontrolowane jednostki.
Wymagania konieczne:
 • obywatelstwo polskie oraz ukończone 18 lat życia,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • 3 letni staż pracy, w tym 2 lata stażu w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem, oraz brak prowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Wymagania preferowane:
 • wymagany 40 godzinny tydzień pracy, 5 dni w tygodniu w siedzibie Izby,
 • biegła znajomość przepisów prawa i aktualnego orzecznictwa w szczególności w zakresie prawa cywilnego, administracyjnego, prawa pracy, finansów publicznych w tym uregulowań dotyczących zamówień publicznych,
 • znajomość przepisów prawa w zakresie niezbędnym do realizacji zadań na w/w stanowisku, oraz umiejętność ich interpretacji, w szczególności regulujących:
 • działalność regionalnych izb obrachunkowych,
 • działalność jednostek samorządu terytorialnego,
 • gospodarkę finansową jednostek samorządu terytorialnego,
 • biegła znajomość przepisów prawa i aktualnego orzecznictwa, w szczególności w zakresie prawa cywilnego, administracyjnego, prawa pracy, uregulowań dotyczących finansów publicznych, oraz umiejętności ich interpretacji,
 • znajomość obsługi systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją ( w szczególności Edok firmy Sygnity);
 • znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel) oraz poczty elektronicznej;
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność szybkiego uczenia się oraz gotowości do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, dyskrecja, dobra organizacja pracy, konsekwencja w realizowaniu zadań, terminowość, punktualność, wytrwałość, odporność na stres, umiejętność logicznego i analitycznego myślenia, selekcji informacji, słuchania i wyciągania wniosków, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu, odpowiedzialność.

PODPISZ OŚWIADCZENIA

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • CV i list motywacyjny
 • kopie dokumentu potwierdzającego nabycie prawa do zawodu radcy prawnego, oraz złożonego ślubowania,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
 • oświadczenia kandydata stanowiące załącznik do ogłoszenia
Kopie innych dokumentów i oświadczeń:
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych umiejętności i  kwalifikacji

Podobne ogłoszenia

27

Czerwca, '22

mazowieckie / Warszawa, ul. Siedmiogrodzka 9

Radca Prawny - Koordynator Zespołu Procesowego i Zamówieniowego

Twoje przyszłe zadania: przygotowywanie oraz prowadzenie postępowań sądowych/arbitrażowych o szczególnym znaczeniu lub o znacznej wartości; rozdział zadań pomiędzy radców prawnych z Zespołu Procesowego i Zamówieniowego oraz koordynacja ich...

Budimex SA

26

Czerwca, '22

podlaskie / Białystok

Radca Prawny

Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za: sporządzanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów w języku polskim i angielskim, w tym na roboty budowalne, dostawy, w sektorze energetyczno-przemysłowym, bieżąca obsługa kontraktów, w tym...

UNIBEP S.A.

26

Czerwca, '22

mazowieckie / Warszawa

Radca Prawny

Osoba zatrudniona będzie odpowiedzialna za: sporządzanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów w języku polskim i angielskim, w tym na roboty budowalne, dostawy, w sektorze energetyczno-przemysłowym, bieżąca obsługa kontraktów, w tym...

UNIBEP S.A.