Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ogłoszenie nr 72764 / 31.12.2020

Radca Prawny

w Wydziale Postępowań Sądowych, Departament Wsparcia Postępowań w sprawach Zatorów Płatniczych

 WYMIAR ETATU: 1; STANOWISKA: 2; MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: WARSZAWA

ADRES URZĘDU:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

pl. Powstańców Warszawy 1 

00-950 Warszawa

 

 

Czym będziesz się zajmować


Osoba na tym stanowisku:

 • Wykonuje zastępstwo procesowe, w tym sporządza pisma procesowe, przed sądami oraz innymi organami orzekającymi w celu reprezentowania interesów Prezesa Urzędu, w szczególności w zakresie przeciwdziałania nadmiernemu opóźnianiu się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych.
 • Opiniuje przygotowane przez komórki Urzędu projekty decyzji i postanowień, jak również pa procesowe kierowane do sądu, w szczególności w zakresie ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych w celu zapewnienia ich formalnoprawnej i merytorycznej poprawności.
 • Przygotowuje opinie prawne w sprawach zleconych przez Prezesa Urzędu, Dyrektora Generalnego lub Dyrektora Departamentu w celu przedstawienia stanu prawnego zleconych jej spraw.
 • Ocenia merytorycznie zasadność wnoszenia środków zaskarżenia przez Prezesa UOKiK oraz zasadność wniesionego środka zaskarżenia od decyzji i postanowień Prezesa Urzędu w celu przekazania środka zaskarżenia wraz z aktami sprawy do sądu bądź wskazywanie przesłanki uzasadniającej uchylenie bądź zmianę decyzji lub postanowienia.
 • Opiniuje projekty wewnętrznych aktów regulujących działalność Urzędu w celu zapewnienia formalnoprawnej poprawności.
 • Udziela konsultacji pracownikom departamentu i delegatur Urzędu w związku z prowadzonymi przez nich postępowaniami administracyjnymi, w szczególności w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych, w celu bieżącego wyjaśnienia pojawiających się problemów prawnych.
 • Przygotowuje rozwiązania legislacyjne w zakresie zagadnień objętych ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
Kogo poszukujemy


Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w obszarze stosowania prawa gospodarczego, cywilnego, administracyjnego lub na stanowisku radcy prawnego
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania w zakresie znajomości polskiego i wspólnotowego prawa: ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/7/UE z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych; ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, ustawy o rachunkowości, ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych; prawa ochrony konkurencji i konsumentów, prawa gospodarczego, procedury administracyjnej i cywilnej
 • Posiadanie kompetencji: organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, myślenie analityczne
 • Uprawnienia radcy prawnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2
 • Posiadanie kompetencji: radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, komunikacja, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
Co oferujemy
 • Ruchomy czas pracy
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Dopłata do biletów na imprezy kulturalne
 • Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników
 • Dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • „trzynaste” wynagrodzenie,
 • możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami,
 • bogaty pakiet szkoleń, możliwość studiów oraz studiów podyplomowych, platforma do nauki języka angielskiego oraz niemieckiego,
 • bogaty i różnorodny pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego/jej dzieci, niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dopłatę do żłobka/przedszkola/klubiku dziecięcego, dofinansowanie do kosztów udziału w imprezach sportowo-kulturalnych),
 • możliwość zakupu karty sportowej Multisport, stojaki rowerowe przed budynkiem,
 • możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego w ramach pakietu grupowego ubezpieczenia pracownika
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • dobrą lokalizację – centrum Warszawy, miłą atmosferę pracy.
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np.większa czcionka w materiałach drukowanych).
 • Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 • Praca 8 godzin dziennie 5 dni w tygodniu.
 • Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach).
 • Nowo utworzone stanowisko pracy w związku z kompetencjami Prezesa UOKiK wynikającymi z ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych.
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli ofertę składasz elektronicznie, własnoręcznie podpisane oświadczenia dołącz w formie zeskanowanych dokumentów. Przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie oryginałów tych oświadczeń (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

Planujemy następujące metody/techniki naboru:

 • sprawdzian z wiedzy wskazanej w ogłoszeniu
 • rozmowa kwalifikacyjna

Podobne ogłoszenia

25

Stycznia, '21

mazowieckie / Warszawa

Radca prawny

Wydawanie opinii prawnych, sporządzanie informacji prawnych i udzielanie porad prawnych na wniosek Wydziałów Centrum Informatyki Statystycznej, w celu zapewnienia obsługi prawnej Centrum Informatyki Statystycznej. Uczestniczenie w postępowaniach...

Centrum Informatyki Statystycznej

20

Stycznia, '21

mazowieckie / Warszawa

Radca prawny

Zapraszamy do zapoznania się z rekrutacją, którą prowadzimy do Wydziału Obsługi Prawnej Bankowości Inwestycyjnej w Departamencie Prawnym mBanku. Zadania, które dla Ciebie przygotowaliśmy to: negocjowanie umów ISDA/CSA, GMRA oraz umów...

mBank S.A.

19

Stycznia, '21

małopolskie / Kraków

Legal counsel (Legal Nordics)

Recruitment process for this position and onboarding trainings are conducted online. What do you need to start? Strong academic credentials and Master degree in Law Fluent in English verbal and written communications for both formal and...

Capgemini