Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ogłoszenie nr 72495 / 21.12.2020

Radca Prawny

Do spraw: przeciwdziałania nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej Departament Prawny, Samodzielne wieloosobowe stanowisko radcy prawnego

 WYMIAR ETATU: 1; STANOWISKA: 1;
MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY: WARSZAWA

ADRES URZĘDU:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

pl. Powstańców Warszawy 1 

00-950 Warszawa

 

Czym będziesz się zajmować


Osoba na tym stanowisku:

 • Opiniuje przygotowane przez inne departamenty i delegatury Urzędu projekty decyzji i postanowień, jak również pism procesowych kierowanych do sądu, w celu zapewnienia ich formalnoprawnej i merytorycznej poprawności.
 • Wykonuje zastępstwo procesowe, w tym sporządza pisma procesowe, przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym i sądami administracyjnymi w celu reprezentowania interesów Prezesa Urzędu.
 • Przygotowuje opinie prawne w sprawach zleconych przez Prezesa Urzędu, Dyrektora Generalnego lub Dyrektora Departamentu w celu przedstawienia stanu prawnego zleconych mu spraw.
 • Rozpatruje oraz przygotowuje projekty opinii w sprawach skarg na działania Urzędu w celu dokonania oceny zasadności wniesionej skargi.
 • Opiniuje projekty wewnętrznych aktów regulujących działalność Urzędu w celu zapewnienia ich formalnoprawnej poprawności.
 • Udziela konsultacji pracownikom innych departamentów i delegatur Urzędu w związku z prowadzonymi przez nich postępowaniami administracyjnymi w celu bieżącego wyjaśniania pojawiających się problemów prawnych.
 • Sporządza projekty decyzji w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej.
 • Ocenia merytorycznie zasadność wnoszenia środków zaskarżenia przez Prezesa UOKiK oraz zasadność wniesionego środka zaskarżenia od decyzji i postanowień Prezesa UOKiK w celu przekazania środka zaskarżenia wraz z aktami sprawy do sądu bądź wskazuje przesłanki uzasadniające uchylenie bądź zmianę decyzji lub postanowienia.
Kogo poszukujemy


Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: wyższe prawnicze
 • Doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w obszarze stosowania prawa gospodarczego i cywilnego lub na stanowisku radcy prawnego
 • Uprawnienia radcy prawnego
 • Wiedza specjalistyczna i umiejętność jej wykorzystania z zakresu znajomości polskiego i wspólnotowego prawa ochrony konkurencji i konsumentów, prawa gospodarczego, procedury administracyjnej i cywilnej.
 • Posiadanie kompetencji: organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, skuteczna komunikacja, myślenie analityczne, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, wystąpienia publiczne.
 • Język angielski na poziomie B2.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Posiadane kompetencje: radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.
Co oferujemy
 • Ruchomy czas pracy
 • Częściowe wykonywanie pracy poza siedzibą urzędu (praca zdalna, „home office”)
 • dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 • „trzynaste” wynagrodzenie,
 • możliwość rozwoju i współpracy z ekspertami,
 • bogaty pakiet szkoleń, możliwość studiów oraz studiów podyplomowych, platforma do nauki języka angielskiego oraz niemieckiego,
 • bogaty i różnorodny pakiet socjalny (np. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego/jej dzieci, niskooprocentowane pożyczki, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dopłatę do żłobka/przedszkola/klubiku dziecięcego, dofinansowanie do kosztów udziału w imprezach sportowo-kulturalnych),
 • możliwość zakupu karty sportowej Multisport, stojaki rowerowe przed budynkiem,
 • możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu medycznego w ramach pakietu grupowego ubezpieczenia pracownika
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
 • dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
 • dobrą lokalizację – centrum Warszawy, miłą atmosferę pracy.
Dostępność
 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np.większa czcionka w materiałach drukowanych).
 • Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Warunki pracy
 • Budynek częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Praca w programie Skype dla firm (praca w słuchawkach).
Dodatkowe informacje
 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym mailowo (lub telefonicznie – jeżeli nie podałeś adresu e-mail).
 • Jeśli dokumenty składasz elektronicznie, przed rozmową kwalifikacyjną poprosimy Cię o dostarczenie ich oryginałów (do wglądu).
 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.
 • Oferty kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni, zniszczymy po 3 miesiącach od zakończenia naboru.
 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.
 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.
 • Planujemy następujące metody/techniki naboru: sprawdzian wiedzy rozmowa kwalifikacyjna

Pracę możesz rozpocząć od: 2021-02-01


Podobne ogłoszenia

25

Stycznia, '21

mazowieckie / Warszawa

Radca prawny

Wydawanie opinii prawnych, sporządzanie informacji prawnych i udzielanie porad prawnych na wniosek Wydziałów Centrum Informatyki Statystycznej, w celu zapewnienia obsługi prawnej Centrum Informatyki Statystycznej. Uczestniczenie w postępowaniach...

Centrum Informatyki Statystycznej

20

Stycznia, '21

mazowieckie / Warszawa

Radca prawny

Zapraszamy do zapoznania się z rekrutacją, którą prowadzimy do Wydziału Obsługi Prawnej Bankowości Inwestycyjnej w Departamencie Prawnym mBanku. Zadania, które dla Ciebie przygotowaliśmy to: negocjowanie umów ISDA/CSA, GMRA oraz umów...

mBank S.A.

19

Stycznia, '21

małopolskie / Kraków

Legal counsel (Legal Nordics)

Recruitment process for this position and onboarding trainings are conducted online. What do you need to start? Strong academic credentials and Master degree in Law Fluent in English verbal and written communications for both formal and...

Capgemini