Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 72437

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


- wejście do budynku NDAP jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością - brak progów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową


- brak windy


- stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze budynku


- pomieszczenie sanitarne dostosowane do potrzeb osób z niepełnoprawnością znajduje się na parterze budynku, co powoduje konieczność pokonywania schodów oraz otwierania drzwi z samozamykaczami


- stanowisko pracy jest wyposażone w monitor ekranowy - czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy, z naturalnym i sztucznym oświetleniem.

Zakres zadań

 • opracowywanie i aktualizowanie dokumentów planistycznych dotyczących przygotowań obronnych w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych i państwowej sieci archiwalnej, w tym w szczególności: programu pozamilitarnych przygotowań obronnych, planu operacyjnego funkcjonowania działu w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny, planu szkolenia obronnego w celu zapewnienia realizacji zadań wskazanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz określonych w ustawach oraz przepisach wykonawczych
 • przygotowanie i utrzymanie w gotowości systemu stałych dyżurów w NDAP i archiwach państwowych na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny w tym szkolenia i instruktaże dla członków zespołów w celu realizacji zadań obronnych
 • zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym zapewnienie stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa fizycznego w tym obszarze, planowanie i przygotowywanie dla urzędu zakresu zadań do realizacji w obszarze ochrony informacji niejawnych w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych
 • organizacja i prowadzenie szkoleń dla pracowników urzędu i archiwów państwowych
 • przeprowadzanie kontroli z zakresu ochrony informacji niejawnych i spraw obronnych w urzędzie i w archiwach państwowych
 • utrzymanie akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego przez ABW oraz zapewnienia ochrony systemu teleinformatycznego przywidzianego do przetwarzania informacji niejawnych, udział w zakupie sprzętu i oprogramowania teleinformatycznego
 • przygotowywanie elementów systemu kierowania w NDAP w wyższych stanach gotowości obronnej państwa, obejmującego przygotowanie stanowiska kierowania w stałej siedzibie oraz zapasowego miejsca pracy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze przestrzegania tajemnicy ustawowo chronionej
 • Przeszkolenie z ochrony informacji niejawnych dla pełnomocników ochrony informacji niejawnych ich zastępców i osób przewidzianych na te stanowiska
 • Poświadczenie bezpieczeństwa do poziomu „tajne”
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony informacji niejawnych
 • Znajomość przepisów z zakresu powszechnego obowiązku obrony RP,
 • Umiejętność organizacji pracy własnej i zespołu
 • Umiejętność komunikacji i argumentacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie z zakresu ochrony informacji w systemach teleinformatycznych
 • Wiedza w zakresie stosowania prawa w praktyce, tworzenia prawa i norm wewnętrznych