„Łódzka Spółka Infrastrukturalna” sp. z o. o. jest Spółką , w której wyłącznym udziałowcem jest Miasto Łódź. Podstawowym zadaniem Spółki jest zarządzanie infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną będącą własnością ŁSI sp. z o. o.
Spółka prowadzi inwestycje infrastrukturalne polegające na modernizacji oraz rozbudowie sieci wodociągowo- kanalizacyjnej, przez co przyczynia się do podniesienia standardu życia mieszkańców, a także ochrony środowiska naturalnego.
Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.
prowadzi aktualnie nabór na stanowisko:

Młodszy / Starszy Specjalista ds. Regulacji Stanów Prawnych Infrastruktury

cały etat (1/1)

Co dla Ciebie przygotowaliśmy?
 • Profesjonalne wdrożenie, wiemy jak zadbać o dobry start.
 • Wsparcie załogi poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń.
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz pakiet socjalny.
 • Zadbamy również o Twoją przyszłość poprzez indywidualne podejście do Twojego rozwoju m. in. poprzez uczestnictwo w certyfikowanych szkoleniach.
 • Pracę w niekorporacyjnej atmosferze, wśród ludzi, którzy lubią ze sobą pracować i spędzać czas.
 • Podczas rozmowy kwalifikacyjnej poznasz swojego przełożonego, który opowie Ci czym dokładnie będziesz się zajmować i z kim będziesz pracować.
Czym będziesz się zajmować?
 • Prowadzenie postępowań związanych z regulacją stanów prawnych infrastruktury technicznej posadowionej na nieruchomościach, w tym badanie stanu prawnego nieruchomości (w oparciu o dane zawarte w księgach wieczystych oraz ewidencji gruntów), statusu prawnego urządzeń w oparciu o uzyskane dane oraz analiza dokumentacji mapowej przygotowywanej na potrzeby regulacji stanów prawnych infrastruktury przesyłowej, stanowiącej własność Spółki. Przygotowywanie wniosków do właścicieli nieruchomości, na których zlokalizowana jest infrastruktura stanowiąca własność Spółki, o regulację stanu prawnego.
 • Przygotowywanie projektów umów w ramach pracy Biura, w tym określających warunki ustanowienia służebności przesyłu, a po ich zawarciu przez strony, przygotowywanie dokumentów do aktów notarialnych obejmujących umowy ostateczne.
 • Analiza operatów szacunkowych oraz opinii biegłych sądowych w zakresie wartości nieruchomości pod względem prawidłowości ich sporządzenia na potrzeby własne Biura.
 • Analiza ryzyka finansowego w zakresie wysokości wynagrodzeń za ustanawianie służebności przesyłu w oparciu o metodologię wyceny wykorzystywaną przy sporządzaniu operatów szacunkowych na potrzeby oszacowania wartości służebności przesyłu, a także analizy operatów szacunkowych.
 • Analiza dokumentacji mapowej przygotowywanej na potrzeby regulacji stanów prawnych infrastruktury przesyłowej, stanowiącej własność Spółki.
Czego od Ciebie oczekujemy?
 • posiadanie wykształcenia wyższego – preferowane kierunki: prawo, administracja, gospodarka przestrzenna, gospodarka nieruchomościami, geodezja,
 • ukończenie studiów podyplomowych z zakresu szacowania wartości nieruchomości,
 • doświadczenie co najmniej 2 lata stażu pracy w zawodzie zgodnym z posiadanym wykształceniem,
 • bardzo dobra znajomość przepisów ustaw oraz rozporządzeń wykonawczych do ustaw: kodeks cywilny, o księgach wieczystych i hipotece, o gospodarce nieruchomościami, prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (w tym kodeksu postępowania administracyjnego),
 • prawo jazdy kat. B (pożądane).
Osoby zainteresowane powyższą ofertą pracy prosimy o dostarczenie do siedziby Spółki bądź przesłanie drogą elektroniczną:
 • CV i listu motywacyjnego;
 • kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy;
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
Informacje dodatkowe
Oferty składane po terminie i niekompletne nie będą rozpatrywane. ŁSI sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Wybrani kandydaci muszą spełniać oczekiwania zawarte w ogłoszeniu. Kandydaci niezakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie. ŁSI sp. z o.o. nie odsyła dokumentów. Dokumenty osób niezakwalifikowanych do dalszego etapu zostają zniszczone.

Klauzula informacyjna wraz z treścią zgody na przetwarzanie danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Spółki.