Dołącz do Biura Strategii i Transformacji

Młodszy Prawnik w Dziale Obsługi Prawnej w Biurze Strategii i Transformacji
Miejsce pracy: Warszawa
Kogo szukamy
 • Szukamy osoby na stanowisko Młodszego Prawnika w Dziale Obsługi Prawnej w Biurze Strategii i Transformacji.
 • Chcemy zatrudnić jedną osobę na pełen etat.
Jaki jest adres miejsca pracy?
 • Miejsce pracy to Centrala RARS, ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa
Czym będziesz się zajmować? Główne obowiązki
 • Bezpośrednia współpraca z radcami prawnymi, w tym w szczególności przygotowywanie projektów opinii prawnych, wyjaśnień dotyczących stosowania prawa, opracowywanie projektów pism dotyczących postępowań windykacyjnych oraz wykonywanie innych zadań z zakresu obsługi prawnej świadczonej przez radców prawnych na rzecz komórek organizacyjnych RARS.
 • Obsługa kancelaryjna działu obsługi prawnej.
 • Wykonywanie prac organizacyjno-technicznych związanych z wpływającymi wnioskami w przedmiocie pomocy prawnej oraz dokumentami sporządzanymi w związku ze świadczoną przez radców prawnych pomocą prawną oraz wykonywanie innych prac związanych z zadaniami realizowanymi przez dział obsługi prawnej, w tym archiwizacja dokumentów.
 • Prowadzenie ewidencji oraz przygotowywanie projektów pełnomocnictw i upoważnień.
 • Opracowywanie lub weryfikacja formalno-prawna oraz edytorska projektów wewnętrznych aktów normatywnych oraz ich publikacja.
 • Prowadzenie ewidencji, repertorium spraw prowadzonych w postępowaniu sądowym, egzekucyjnym i upadłościowym oraz innej dokumentacji na podstawie danych przekazywanych przez świadczących zastępstwa procesowe radców prawnych lub przekazywanych przez sądy, prokuraturę, kancelarie prawne, organy administracji państwowej i inne podmioty zewnętrzne, jak również monitorowanie stanu postępowań sądowych prowadzonych przez RARS.
 • Przeprowadzanie analizy formalno-prawnej i merytorycznej kierowanych do RARS projektów zewnętrznych aktów normatywnych, w szczególności projektów aktów będących przedmiotem konsultacji międzyresortowych.
 • Bieżące monitorowanie oraz analiza opublikowanych aktów normatywnych prawa unijnego oraz krajowego, jak również orzecznictwa.
 • Konsultacje mailowe i telefoniczne w bieżących sprawach.
Sprawdź, czy spełniasz niezbędne wymagania:
 • Wykształcenie wyższe prawnicze.
 • Znajomość prawa administracyjnego i cywilnego oraz postępowania administracyjnego i cywilnego.
 • Dobra znajomość pakietu MS Office oraz znajomość programów prawniczych (np. Legalis/LEX).
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Bardzo dobra organizacja pracy, dokładność, terminowość i staranność w wykonywaniu obowiązków.
 • Umiejętność zarządzania czasem i realizacji założonych celów.
 • Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
Twoje dodatkowe atuty, czyli wymagania pożądane:
 • Rozpoczęta aplikacja adwokacka lub radcowska.
 • Znajomość języka angielskiego/niemieckiego na poziome C1.
 • Możliwość reprezentacji przed sądem.
 • Bezwzrokowe pisanie.
 • Prawo jazdy kat. B.
Sprawdź co oferujemy
 • Pakiet szkoleń.
 • Premie kwartalne do 10%.
 • Zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych.
 • Dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.
 • Dofinansowanie do wypoczynku pracowników oraz dzieci pracowników.
 • Pomoc świąteczną.
 • Zapomogi.
 • Niskooprocentowane pożyczki.
Chcę aplikować. Jakie dokumenty mam złożyć? Wymagane dokumenty
 • Życiorys (CV).
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu / niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” lub zgoda na poddanie się procedurze dopuszczenia do informacji niejawnych.