MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA
w m. st. Warszawie sp. z o. o.
ogłasza rekrutację na stanowisko:

Główny Specjalista

Miejsce pracy: Warszawa ul. Obozowa 43 (Wola)

Podstawowy zakres obowiązków:
 • prowadzenie pod kątem prawnym wszelkich spraw realizowanych przez Dział Inwestycji i Rozwoju,
 • nadzorowanie, koordynowanie i pomoc w pracy pozostałych członków Zespołu,
 • przygotowanie wszelkiego rodzaju umów oraz pism, w tym pism procesowych,
 • przygotowywanie i bieżące prowadzenie dokumentacji dotyczącej postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 • przygotowywanie sprawozdań w zakresie prowadzonych postępowań.
Wymagania
 • wykształcenie wyższe prawnicze,
 • praktyczna znajomość przepisów ustawy: prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, kodeksu cywilnego oraz kodeksu postępowania administracyjnego,
 • 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie udzielania zamówień publicznych,
 • 2-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa kontraktowego,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
 • dobra znajomość pakietu MS Office.
Mile widziane:
 • doświadczenie w doradztwie w zakresie umów zawieranych wg. FIDIC,
 • ukończone szkolenia z zakresu udzielania zamówień publicznych, 
 • tytuł radcy prawnego.
Oferujemy:
 • pracę w stabilnej firmie – 90 lat na stołecznym rynku,
 • umowę o pracę,
 • dodatkową opiekę medyczną,
 • ubezpieczenie grupowe,
 • dofinansowanie do wypoczynku (tzw. wczasy pod gruszą),
 • szkolenia zawodowe.

W trosce o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych, a także w celu zapewnienia pełnej przejrzystości procesów przetwarzania Twoich danych osobowych chcielibyśmy, abyś wiedziała / wiedział, że:

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o. (dalej: MPO) z siedzibą przy ul. Obozowej 43, 01-161 Warszawa.
 • Zawsze gdy masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości związane z przetwarzaniem danych osobowych możesz się skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem iodo@mpo.com.pl
 • Odbiorcami danych mogą być wyłącznie zaufane podmioty wspierające Nas w realizacji poniższych celów. Są to podmioty z branży IT, świadczące usługi księgowe, doradcze, prawne, operatorzy pocztowi, a także, a także inni kontrahenci którzy świadczą usługi na rzecz Administratora. Odbiorcą danych może być także klient lub dostawca MPO, z którymi możesz mieć kontakt w ramach wykonywania swoich zadań.
 • Masz prawo żądania od Administratora:
  - dostępu do danych osobowych;
  - sprostowania danych osobowych;
  - usunięcia danych osobowych;
  - ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  - przeniesienia danych osobowych.
 • Masz także prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • W przypadku gdy Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody masz prawo do jej cofnięcia bez skutków prawnych dotyczących przetwarzania jakiego dokonano przed jej wycofaniem.
 • Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy.
 • MPO przetwarza Twoje dane zgodnie z poniższymi informacjami:

W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c,a RODO dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od momentu zaaplikowania lub do momentu odwołania zgody. W zakresie w jakim dobrowolnie podane przez Ciebie w dokumentach aplikacyjnych dane osobowe wykraczają poza zakres przepisów prawa to będą one przetwarzane na podstawie zgody jakiej udzieliłeś przez swoje wyraźne działanie – udostępniając nam swoje dane w zakresie szerszym aniżeli było to konieczne.

Jeżeli przy pierwszej rekrutacji wyrazisz zgodę na to, abyśmy Twoje dokumenty aplikacyjne brali pod uwagę także w przyszłych procesach rekrutacyjnych to działając na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO okres przetwarzania Twoich danych będzie wynosi 12 miesięcy od momentu wyrażenia zgody lub do momentu odwołania zgody.

W celu ochrony i zabezpieczenia się przed roszczeniami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, MPO przechowuje wszelki informacji o zdarzeniach, które wstąpiły i które mogą być podstawą do skierowania roszczeń wobec MPO lub wobec pracownika przez okres przedawnienia się tych roszczeń.