Biuro Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116945

Warunki pracy • Permanentna obsługa klientów zewnętrznych • Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania wyjaśniające w sprawach naruszenia praw pacjentów, o których mowa w art. 50–54 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w tym badanie spraw na miejscu w toku prowadzonego postępowania.
 • Rozpatruje skargi i wnioski pacjentów, przyjmuje pacjentów zgłaszających się bezpośrednio do Biura.
 • Sporządza pisma w przedmiocie: wskazania wnioskodawcom przysługujących środków prawnych, przekazania sprawy zgodnie z właściwością, niepodjęcia sprawy.
 • Przygotowuje projekty: a) odpowiedzi na skargi, o których mowa w Dziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego; b) ustaw, rozporządzeń lub aktów prawa miejscowego dotyczących ochrony praw pacjentów, w tym założeń do projektów ustaw.
 • Przygotowuje projekty wystąpień: a) do podmiotów leczniczych oraz innych instytucji lub organów administracji publicznej celem weryfikacji zasadności wszczęcia postępowania lub podjęcia innych czynności przez Rzecznika; b) Rzecznika Praw Pacjenta do organu, organizacji lub instytucji, w których działalności Rzecznik stwierdził naruszenie praw pacjenta; c) Rzecznika do organu nadrzędnego nad jednostką – w której działalności Rzecznik stwierdził naruszenia praw pacjenta – z wnioskiem o zastosowanie środków przewidzianych w przepisach prawa; d) Rzecznika Praw Pacjenta do właściwych organów z wnioskami o podjęcie inicjatywy ustawodawczej bądź o wydanie lub zmianę aktów prawnych w zakresie ochrony praw pacjentów.
 • Analizuje skargi pacjentów w celu określenia zagrożeń i obszarów w systemie ochrony zdrowia wymagających naprawy i przygotowuje, w tym zakresie projekty wystąpień Rzecznika Praw Pacjenta w przedmiocie współpracy z organami władzy publicznej w celu zapewnienia pacjentom przestrzegania ich praw, w szczególności z ministrem do spraw zdrowia.
 • Opiniuje projekty aktów prawnych związanych z prawami pacjenta oraz bierze udział w uzgodnieniach międzyresortowych, Komisjach Prawniczych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze orzeczniczym, kontrolnym w administracji publicznej lub w obszarze związanym z ochroną zdrowia
 • Bardzo dobra znajomość procedury administracyjnej
 • Znajomość ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie art. 30 ww. ustawy
 • Znajomość ustawy o działalności leczniczej
 • Znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole oraz planowania i organizacji pracy
 • Otwarty stosunek do klienta Urzędu
 • Umiejętność argumentowania i przekonywania
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera z zakresu pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne ogłoszenia

  20

  Marca, '23

  śląskie / Będzin, ul. Odkrywkowa 91

  Prawnik

  OPIS STANOWISKA obsługa prawna organów spółki w tym bezpośrednia zarządu wspieranie negocjacji umów z partnerami biznesowymi z perspektywy prawnej oraz przygotowywanie dokumentów prawnych kontrola w zakresie przestrzegania przepisów i procedur...

  Primost Południe Sp. z o.o.

  15

  Marca, '23

  mazowieckie / Warszawa, Ursynów

  Prawnik / Aplikant Radcowski (k/m)

  OPIS STANOWISKA: Sporządzanie, opiniowanie i analiza umów oraz dokumentów korporacyjnych; Udzielanie porad prawnych Klientom Kancelarii w zakresie prawa cywilnego i handlowego oraz prawa pracy, Kontrola prawna dokumentacji obowiązującej w Spółce;...

  EXCO A2A Polska Sp. z o.o.

  14

  Marca, '23

  wielkopolskie / Krotoszyn

  Prawnik (Zespół ds. obsługi korporacyjnej i kontraktowej)

  Opracowywanie, opiniowanie i weryfikację umów zawieranych przez Spółkę Zapewnienie sprawnego funkcjonowania organów Spółki DINO Polska S.A. oraz organów spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej DINO Polska poprzez bieżące...

  Dino Polska S.A.