Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 115692

Warunki pracy

Praca na stanowisku może wiązać się z nietypowymi godzinami pracy (w tym dyżurami). Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy opisane jest na stronie: https://www.gov.pl/web/premier/deklaracja-dostepnosci 

Zakres zadań

 • Analizuje projekty ustaw i ustawy na rządowym i parlamentarnym etapie prac legislacyjnych oraz sporządza w tym zakresie opinie, notatki i raporty
 • Analizuje zmiany w projektach ustaw i ustawach na rządowym i parlamentarnym etapie prac legislacyjnych, w szczególności poprawki, oraz sporządza w tym zakresie opinie, notatki i raporty, a także przedstawia propozycje alternatywnych rozwiązań w zakresie tych zmian
 • Analizuje stopień realizacji założeń projektów ustaw i ustaw na rządowym i parlamentarnym etapie prac legislacyjnych, w tym identyfikuje potencjalne zagrożenia, oraz sporządza w tym zakresie opinie, notatki i raporty
 • Analizuje przepisy regulujące rządowy i parlamentarny proces legislacyjny oraz sporządza w tym zakresie opinie, notatki i raporty
 • Monitoruje przebieg prac nad projektami ustaw i ustawami na rządowym i parlamentarnym etapie prac legislacyjnych, w szczególności posiedzenia komisji i podkomisji sejmowych i senackich, oraz sporządza w tym zakresie opinie, notatki i raporty
 • Współprowadzi bazy danych zawierające informacje o przebiegu prac na rządowym i parlamentarnym etapie prac legislacyjnych
 • Współpracuje z komórkami organizacyjnymi KPRM w zakresie wymiany informacji, przedstawiania opinii, opracowań i innych dokumentów dotyczących prac legislacyjnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi prawnej lub obsługi procesu legislacyjnego
 • znajomość: przepisów prawa konstytucyjnego; przepisów regulujących rządowy i parlamentarny proces legislacyjny; zasad techniki prawodawczej; procesu prawotwórczego w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego; zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym służby cywilnej
 • posiadanie kompetencji miękkich: organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, myślenie analityczne, orientacja na klienta/interesanta
 • umiejętność zaawansowanej obsługi MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • ukończona aplikacja legislacyjna
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2