Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 78375

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


• wejście do budynku „A” i „D” przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,


• węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,


• mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu


 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
• praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner


• krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


• częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


• zagrożenie korupcją

Zakres zadań

 • Opracowuje propozycje przepisów w zakresie gospodarki wodnej i je proceduje w ramach rządowego procesu legislacyjnego, w tym bierze udział w konferencjach uzgodnieniowych, komisjach prawniczych
 • Udziela odpowiedzi na zapytania prawne, petycje, skargi, wnioski, wnioski o udostępnienie informacji publicznych w zakresie gospodarki wodnej
 • Udziela odpowiedzi na interpelacje, interwencje i zapytania posłów na Sejm RP i posłów Parlamentu Europejskiego oraz oświadczenia i interwencje senatorskie dotyczące Prawa wodnego
 • Opiniuje projekty aktów prawnych opracowywanych przez inne ministerstwa oraz inne komórki organizacyjne Ministerstwa w zakresie ich zgodności z polityką ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej w zakresie gospodarki wodnej
 • Podejmuje działania na poziomie krajowym w ramach procesu decyzyjnego, wynikające z członkostwa Polski w UE w zakresie gospodarki wodnej, w tym analizuje wpływające skargi z Komisji Europejskiej na nieprawidłową transpozycję prawa europejskiego do prawa krajowego
 • Przygotowuje informacje o skutkach stosowania ustawy - Prawo wodne, w tym zbiera i analizuje wkłady od innych komórek organizacyjnych Ministerstwa i Departamentu
 • Podejmuje działania na poziomie krajowym w ramach procesu decyzyjnego z członkostwa Polski w UE w zakresie gospodarki wodnej, w tym analizuje dokumenty krajowe, w tym akty normatywne, pod kątem ich wpływu na obszar działania Ministerstwa; bierze udział w krajowych spotkaniach i posiedzeniach, związanych z członkostwem w Unii Europejskiej, monitoruje i analizuje zobowiązania wynikające z procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w zakresie opracowywania aktów prawnych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Znajomość ustaw: Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska, Kodeks postępowania administracyjnego, regulaminu prac Rady Ministrów, zasad techniki prawodawczej, ustawy o petycjach
 • Znajomość zagadnień z obszaru gospodarki wodnej
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe