Główny Specjalista

w Wydziale Świadczeń Zdrowotnych Służb Mundurowych

w Departamencie Służb Mundurowych

Numer ogłoszenia: DSM/21/155

 

1 etat, umowa o pracę

Miejsce pracy: Warszawa/Centrala NFZ

 

Termin składania ofert: 19.08.2021 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Centrali przy prowadzeniu prac związanych  z przygotowaniem założeń merytorycznych i organizacyjnych przeprowadzania postępowań w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w odniesieniu do podmiotów leczniczych tworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
 • prowadzenie prac związanych z przygotowaniem założeń merytorycznych i organizacyjnych przeprowadzania postępowań w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie uzdrowiskowe;
 • przygotowywanie materiałów informacyjnych dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 2, w tym w szczególności:
  • organizacji postępowania w konkursie ofert i rokowaniach,
  • warunków wymaganych od świadczeniodawców,
  • techniczna obsługa i przygotowanie w systemach informatycznych postępowań w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
 • monitorowanie jakości świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 1 i 2, polegającego w szczególności na:
  • analizie problemów zgłaszanych przez oddziały wojewódzkie Funduszu i świadczeniodawców oraz podejmowanie odpowiednich działań w celu ich rozwiązania,
  • ocenie prawidłowości stosowania przyjętych zasad zawierania i wykonywania świadczeń oraz przygotowywanie wyjaśnień i interpretacji dotyczących tych zasad;
 • opracowywanie informacji dotyczących realizacji świadczeń odpowiednio dla Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie:
  • ordynacji lekarskiej,
  • dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej,
  • przyczyn hospitalizacji,
  • analiz ekonomiczno-finansowych,
  • liczby świadczeniobiorców wymienionych w art. 66 ust. 1 pkt 2-13 ustawy,
  • realizacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych weteranom poszkodowanym - żołnierzom, weteranom poszkodowanym - funkcjonariuszom, weteranom poszkodowanym funkcjonariuszom ABW w odniesieniu do podmiotów leczniczych tworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
 • rozpatrywanie zażaleń świadczeniodawców na czynności dyrektorów oddziałów wojewódzkich w sprawie realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w pkt 1 i 2;
 • prowadzenie kontroli planowych oraz zleconych kontroli doraźnych w sprawach dotyczących wykonywania zadań przez komórki organizacyjne ds. służb mundurowych w oddziałach wojewódzkich Funduszu.
WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe, preferowane na kierunkach: matematycznych, statystycznych, informatycznych, prawniczych, medycznych, ekonomicznych;
 • minimum 5 lat pracy zawodowej.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej lub w jednostkach związanych z ochroną zdrowia;
 • doświadczenie zawodowe w zakresie stosowania przepisów prawa lub legislacji;
 • doświadczenie zawodowe w obszarze związanym ze świadczeniami medycznymi, w obszarze farmaceutycznym;
 • bardzo dobra znajomość obowiązujących przepisów i zagadnień związanych z funkcjonowaniem krajowego systemu opieki zdrowotnej, w tym dotyczących funkcjonowania i zadań realizowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia;
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, PowerPoint)
 • umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia oraz formułowania wniosków;
 • umiejętność wykonywania zadań pod presją czasu;
 • organizacja pracy i zarządzanie własnym czasem;
 • otwartość i łatwość nawiązywania kontaktu;
 • rzetelność i terminowość;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • skupienie na celu i nastawienie na realizację zadań;
 • doświadczenie zawodowe w obszarze kontroli lub audytu – znajomość procedur technik/metodyk wykonywania kontroli lub audytu;
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • podpisany kwestionariusz osobowy;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia lub prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi;
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

 

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.