Główny Specjalista w Wydziale Prawnym
w Departamencie Kontroli


Numer ogłoszenia: DK/21/54


Miejsce pracy: Warszawa/ Centrala NFZ


1 etat / umowa o pracę


Termin składania ofert: 31.03.2021 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • współpraca z Biurem Prawnym oraz komórkami organizacyjnymi realizującymi obsługę prawną oddziałów wojewódzkich Funduszu w zakresie obsługi prawnej postępowań sądowych, będących wynikiem realizacji zadań, o których mowa w dziale IIIA ustawy o świadczeniach;
 • udzielanie porad i wyjaśnień oraz sporządzanie opinii w zakresie obowiązujących przepisów prawa, dotyczących realizacji zadań, o których mowa w dziale IIIA ustawy o świadczeniach;
 • opiniowanie pod względem prawnym projektów:
  • stanowisk w sprawie rozpatrywanych przez departament środków odwoławczych dotyczących kontroli,
  • stanowisk w sprawie zażaleń, o których mowa w art. 160 ustawy o świadczeniach, dotyczących czynności Prezesa Funduszu, o których mowa w Dziale IIIA tej ustawy, realizowanych przez Departament Kontroli innych niż kontrola,
  • postanowień w sprawie rozpatrzenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 61d ust. 6 ustawy o świadczeniach,
  • - decyzji administracyjnych w sprawie nałożenia sankcji, o której mowa w art. 61s ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy o świadczeniach;
 • prowadzenie rejestrów:
  • rozpatrywanych przez departament środków odwoławczych dotyczących kontroli,
  • stanowisk w sprawie zażaleń, o których mowa w art. 160 ustawy o świadczeniach, dotyczących czynności Prezesa Funduszu, o których mowa w Dziale IIIA tej ustawy, realizowanych przez Departament Kontroli innych niż kontrola,
  • decyzji administracyjnych w sprawie nałożenia sankcji, o której mowa w art. 61s ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy o świadczeniach;
 • opracowywanie wniosków do odpowiednich organów o podjęcie właściwych czynności i postępowań związanych z wykrytymi nieprawidłowościami, w oparciu o informacje przekazane przez Wydział Analiz Kontrolnych, Wydział Realizacji Kontroli i Terenowe Wydziały Kontroli I-XVI oraz współpraca z tymi organami w zakresie zgłoszonych wniosków;
 • przygotowywanie postanowień o wyłączeniu kontrolera, osoby, o której mowa w art. 61e ust. 2 ustawy o świadczeniach, lub biegłego, w oparciu o informacje przekazane przez Wydział Realizacji Kontroli i Terenowe Wydziały Kontroli I-XVI;
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych o odmowie udzielenia informacji publicznej, w oparciu o informacje przekazane przez właściwe komórki organizacyjne departamentu;
 • opracowywanie projektów pełnomocnictw udzielanych przez Prezesa Funduszu koniecznych do realizacji zadań w obszarze kontroli;
 • przygotowywanie projektów regulacji prawnych dotyczących realizacji zadań, o których mowa w dziale IIIA ustawy o świadczeniach, we współpracy z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi departamentu.
WYMAGANIA:


Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe prawnicze;
 • minimum 5 lat pracy zawodowej.

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za popełnione z winy umyślnej przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • doświadczenie zawodowe w zakresie stosowania przepisów prawa lub legislacji;
 • bardzo dobra znajomość obowiązujących przepisów i zagadnień związanych z funkcjonowaniem krajowego systemu opieki zdrowotnej, w tym dotyczących kontroli realizowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia;
 • bardzo dobra znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, PowerPoint) oraz baz wiedzy prawnej;
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej;
 • doświadczenie zawodowe w obszarze związanym ze świadczeniami medycznymi, w obszarze farmaceutycznym, przeprowadzaniem i koordynacją kontroli oraz opracowywaniem dokumentów w wymienionym zakresie;
 • ukończone kursy/szkolenia/studia podyplomowe z zakresu zagadnień związanych ze zdrowiem, zarządzaniem, kontrolą;
 • umiejętność analitycznego i syntetycznego myślenia oraz formułowania wniosków;
 • umiejętność wykonywania zadań pod presją czasu;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej;
 • otwartość i łatwość nawiązywania kontaktu;
 • rzetelność i terminowość;
 • umiejętność pracy w zespole.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • podpisany kwestionariusz osobowy;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia (zaświadczenie) lub prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi;
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.


ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.

Podobne ogłoszenia

10

Kwietnia, '21

małopolskie / Kraków

Specjalista ds. zamówień publicznych (prawnik / aplikant radcowski / adwokacki)

I. Udział w przygotowywaniu i składaniu ofert w postępowaniach przetargowych (głównie prowadzonych zgodnie z prawem zamówień publicznych), obejmujące: analizę treści dokumentacji postępowań, przygotowanie propozycji wniosków i zapytań do...

CONTROL PROCESS S.A.

8

Kwietnia, '21

mazowieckie / Warszawa

Prawnik

8000 - 10000 brutto Do Twoich obowiązków należeć będzie: wsparcie radców prawnych przy opracowywaniu dokumentów/umów w zakresie odnoszącym się do procesu inwestycyjnego, w tym umów wykonawczych, umów o prace projektowe, umów z dostawcami...

UNIBEP S.A.

7

Kwietnia, '21

wielkopolskie / Poznań

Prawnik

merytoryczna i formalna obsługa dokumentacji na szczeblu komórki organizacyjnej Biura Prawnego, w tym aktów zawierających regulacje wewnątrzorganizacyjne, udział w komisjach merytorycznych powoływanych w danym obszarze tematycznym, sporządzanie...

Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne S.A.