Główny Specjalista/Starszy Specjalista
w Dziale Zarządzania Procesem Kontroli
w Terenowym Wydziale Kontroli VII w Warszawie
w Departamencie Kontroli


Numer ogłoszenia: DK/21/132


Miejsce pracy: Warszawa/ Terenowy Wydział Kontroli VII, ul. Chałubińskiego 8


1 etat / umowa o pracę


Termin składania ofert: 08.07.2021 r.

Szczegóły oferty

 

GŁÓWNE ZADANIA:
 • weryfikacja pod względem prawnym wystąpień pokontrolnych, rozpatrywanie zastrzeżeń do wystąpień pokontrolnych;
 • weryfikacja pod względem prawnym projektów stanowisk do zażaleń złożonych w trybie art. 160 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t.j. (Dz. U. 2020 poz. 1398, z późn. zm.);
 • weryfikacja projektów postanowień w sprawie rozpatrywania sprzeciwów wniesionych przez podmioty kontrolowane, o których mowa w art. 61d ust. 6 ustawy kontrolerskiej oraz weryfikacja projektów odpowiedzi na zażalenia w tym zakresie;
 • przygotowywanie we współpracy z zespołem kontrolującym projektów wniosków do właściwych organów o podjęcie czynności związanych z wykrytymi w toku kontroli nieprawidłowościami;
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji publicznej;
 • podstawowe zadnia doradcze w zakresie prawa pracy;
 • udział w kontrolach realizowanych przez Wydział;
 • współpraca z pracownikami innych komórek organizacyjnych Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie realizacji wspólnych zadań;
 • wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych, a wynikających z kompetencji Terenowego Wydziału Kontroli VII w Warszawie.
WYMAGANIA:

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe prawnicze;
 • minimum 5 lat pracy zawodowej na stanowisko głównego specjalisty;
 • minimum 4 lata pracy zawodowej na stanowisko starszego specjalisty.

Wymagania dodatkowe:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za popełnione z winy umyślnej przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • biegła obsługa komputera w zakresie pakietu Microsoft Office (w szczególności Word i Excel);
 • znajomość systemu informacji prawniczej Legalis;
 • umiejętność analitycznego myślenia oraz konstruowania rekomendacji prawnych w mowie i piśmie (rzetelność i terminowość);
 • zdolność przyswajania nowych informacji, zdolności interpersonalne, odporność na stres;
 • znajomość zagadnień i obowiązujących przepisów związanych z funkcjonowaniem krajowego systemu opieki zdrowotnej, w tym:
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych t.j. (Dz. U. 2020 poz. 1398, z późn. zm.);
  • ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. 2020 poz. 357 z późn. zm.);
  • ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000, z późn. zm.);
  • ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 399, z późn. zm.);
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096, z późn. zm.);
  • Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. 2019 poz. 1040) - w podstawowym zakresie;
  • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016 poz. 1146, z późn. zm.);
  • rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept z dnia 8 grudnia 2011 r. (Dz. U. 2013 poz. 364)
  • rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej w zakresie stosowania prawa i legislacji;
 • ukończona aplikacja radcowska;
 • ukończone kursy/szkolenia/studia podyplomowe z zakresu zagadnień związanych z ochroną zdrowia, zarządzaniem, kontrolą);
 • doświadczenie zawodowe w obszarze związanym ze świadczeniami medycznymi oraz w obszarze farmaceutycznym;
 • otwartość na informacje napływające z zewnątrz, umiejętność pracy w zespole;
 • inicjowanie i podtrzymywanie kontaktów;
 • wysoka kultura osobista, komunikatywność.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • podpisany kwestionariusz osobowy;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających lata pracy zawodowej z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia lub prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kopie innych dokumentów zgodnie z wymaganiami stanowiskowymi;
 • podpisane oświadczenia i zgody (zwracamy szczególną uwagę na poprawne wypełnienie dokumentów).

Jeżeli chcesz dowiedzieć się jak prawidłowo złożyć dokumenty lub szukasz dodatkowych informacji dotyczących procesu rekrutacji i technik naboru, skorzystaj z naszego poradnika. Znajdziesz tam również klauzulę informacyjną oraz wzory wymaganych zgód, które ułatwią Ci aplikowanie.

 

ZAPRASZAMY

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy dostępni pod adresem e-mail: rekrutacja@nfz.gov.pl.