Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista do spraw legislacji
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116539

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań

 • Koordynuje lub wspomaga prowadzenie rządowego procesu legislacyjnego projektów aktów normatywnych przygotowywanych przez Ministra, a także opiniuje je pod względem prawnym, redakcyjnym i legislacyjnym
 • Koordynuje sprawy związane z naruszeniami prawa unijnego, wszczęte przez Komisję Europejską oraz prowadzone przez Komisję Europejską w ramach systemu EU-Pilot, w zakresie niezastrzeżonym do zadań pozostałych komórek organizacyjnych Departamentu
 • Koordynuje prowadzenie procesów dotyczących umów międzynarodowych oraz ich projektów i dokumentów z nimi związanych, na podstawie ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych, w tym kontroluje pod kątem formalnoprawnym te projekty i dokumenty
 • Sporządza opinie prawne i udziela porad prawnych na wniosek komórek organizacyjnych
 • Współpracuje z Rządowym Centrum Legislacji, Radą Legislacyjną, Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Kancelarią Sejmu, Kancelarią Senatu i Kancelarią Prezydenta RP w zakresie projektów aktów normatywnych przygotowywanych przez Ministra
 • Wykonuje działania związane ze sprawozdawczością unijną w zakresie właściwości Departamentu, w tym notyfikuje akty normatywne wskazane przez komórki merytoryczne w bazie Krajowych Środków Wykonawczych, uzupełnia na podstawie informacji z komórek merytorycznych bazę E-STEP, oraz przedstawia stan zaawansowania prac mających
 • Koordynuje sprawy związane z uczestnictwem Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniach toczących się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, sądem EFTA, Europejskim Trybunałem Praw Człowieka oraz Komitetem Zgodności Konwencji z Aarhus
 • Koordynuje opiniowanie przez inne komórki organizacyjne Ministerstwa projektów umów międzynarodowych, przekazanych do Ministerstwa w ramach uzgodnień i na kolejnych etapach procedury legislacyjnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku prawo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 3 lata w pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych (w przypadku ukończenia aplikacji legislacyjnej) lub 4 lata w pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych (w przypadku braku aplikacji legislacyjnej)
 • Znajomość aktów o charakterze ustrojowym takich jak Konstytucja RP, ustawa o Radzie Ministrów, ustawa o działach administracji rządowej, Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ustawa o umowach międzynarodowych
 • Znajomość aktów proceduralnych takich jak: Regulamin Pracy Rady Ministrów, Regulamin Sejmu RP, Regulaminu Senatu RP
 • Znajomość aktów prawa krajowego znajdujących się w zakresie właściwości Ministra, takich jak: ustawa - Prawo energetyczne, ustawa o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, ustawa o rynku mocy
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie C1
 • Kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, kreatywność, myślenie analityczne i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka francuskiego lub niemieckiego na poziomie B1

Podobne ogłoszenia

22

Lutego, '23

mazowieckie / Warszawa, ul. Plac Starynkiewicza 5

Specjalista / Starszy Specjalista w Zespole ds. Analiz i Sprawozdawczości

(Pion Spraw Pracowniczych/ Zespół ds. Analiz i Sprawozdawczości) Naszym Pracownikom oferujemy: zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę pracę w oparciu o wartości wynikające z ponad 135-letniej tradycji atrakcyjne premie wynikające z systemu ocen...

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

20

Lutego, '23

mazowieckie / Warszawa

Specjalista / Starszy Specjalista / Główny Specjalista w Departamencie Projektów Kolejowych, w Wydziale Projektów Taborowych i POPW

Dołącz do CUPT! Dążymy do zapewnienia pracownikom atrakcyjnych i konkurencyjnych warunków płacy i pracy. Największym naszym kapitałem są pracownicy. Razem będziemy tworzyć przyjazną i nowoczesną Instytucję. Staramy się zapewnić...

Centrum Unijnych Projektów Transportowych