Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista do spraw legislacji
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 87355

Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- reprezentowanie urzędu na zewnątrz,


- udział w posiedzeniach Sejmu RP i Senatu RP, komisji sejmowych i senackich, konferencjach uzgodnieniowych, komisjach prawniczych,


- stres wywołany pracą pod presją czasu,


- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.


 

Zakres zadań

 • Przygotowuje projekty aktów normatywnych w zakresie właściwości Wydziału oraz opracowuje pod względem redakcyjnym i legislacyjnym (w tym w zakresie spójności z innymi normami prawnymi i zgodności z normami wyższego rzędu), przedstawione przez departamenty (biura) lub zespoły resortowe, projekty aktów normatywnych.
 • Prowadzi uzgodnienia międzyresortowe dotyczące projektów aktów normatywnych opracowanych w Ministerstwie Sprawiedliwości.
 • Współdziała w opracowywaniu projektów aktów normatywnych przygotowywanych i wydawanych przez inne organy państwowe oraz bierze udział w konferencjach uzgodnieniowych i komisjach prawniczych, na których projekty są rozpatrywane.
 • Opracowuje i opiniuje projekty aktów prawnych z zakresu prawa publicznego, w tym projekty dotyczące implementacji prawa UE.
 • Prowadzi sprawy związane z udziałem Ministra Sprawiedliwości w posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów, Rady Ministrów, Sejmu, Senatu, komisji i podkomisji sejmowych i senackich oraz innych organów.
 • Opracowuje projekty stanowisk Rządu dotyczące projektów ustaw kierowanych do Sejmu przez podmioty inne niż Rada Ministrów, prowadzi uzgodnienia międzyresortowe dotyczące tych projektów, a także współdziała w opracowywaniu projektów stanowisk Rządu przygotowywanych przez inne organy.
 • Przygotowuje projekty opinii prawnych dla wydziałów, departamentów (biur), Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, organów administracji publicznej, sądów, prokuratur i innych podmiotów, projekty odpowiedzi na wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka, oraz na interpelacje, zapytania i dezyderaty
 • Uczestniczy w pracach zespołów resortowych i międzyresortowych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze i aplikacja legislacyjna lub wyższe prawnicze i 4 lata pracy związanej z opracowywaniem aktów prawnych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Umiejętność formułowania pism urzędowych i opinii prawnych
 • Wiedza z zakresu prawa administracyjnego, konstytucyjnego i finansowego
 • Znajomość podstawowych aktów prawnych z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń, ochrony zdrowia, ochrony środowiska
 • Znajomość procedury legislacyjnej (ustawa o Radzie Ministrów, Regulamin pracy Rady Ministrów, Regulamin Sejmu i Senatu, ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych oraz niektórych innych aktów prawnych, Zasady techniki prawodawczej)
 • Zorientowanie na osiąganie celów, doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, pozytywne podejście do klienta, otwartość na zmiany, komunikacja, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Podobne ogłoszenia

2

Grudnia, '21

mazowieckie / Warszawa

Specjalista ds. Legislacji

Opis stanowiska: Wsparcie przy projektach związanych z uruchamianiem nowych stacji tankowania wodoru; Przegląd rządowych przepisów i rozporządzeń w powiązaniu z proponowanymi przez firmę rozwiązaniami. Wymagania: Podstawowa znajomość prawa...

Plus Flota Sp. z o.o.

1

Grudnia, '21

dolnośląskie / Wrocław

Specjalistka / Specjalista w Zespole Postępowania Sądowego i Egzekucyjnego Produktów Detalicznych i Samochodowych

Pracując u nas, będziesz odpowiedzialna/-ny za: prowadzenie korespondencji z klientami, nabywcami oraz instytucjami w zakresie dotyczącym spraw znajdujących się w obsłudze Departamentu, w szczególności związanych ze stanem prawnym ruchomości...

Getin Noble Bank S.A.

1

Grudnia, '21

dolnośląskie / Wrocław

Specjalistka / Specjalista w Zespole Postępowania Sądowego i Egzekucyjnego Produktów Instytucjonalnych i Hipotecznych

Pracując u nas, będziesz odpowiedzialny za: analizę spraw pod kątem wyboru optymalnej ścieżki postępowania oraz strategii odzyskiwania zadłużeń, przygotowywanie pozwów i innych pism procesowych na etapie sądowym, obsługę postępowań w...

Getin Noble Bank S.A.