Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny specjalista do spraw legislacji
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 83443

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań


Pracownik wykonuje czynności o charakterze:


- statycznym, związane głównie z pracą przy biurku i komputerze,


- dynamicznym, związane głównie z poruszaniem się po terenie KPRM oraz poza nim.


Większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę. Czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Miejsce i otoczenie


Siedziba Kancelarii znajduje się w Al. Ujazdowskich 1/3 w Warszawie.


Pracownik będzie wykonywał pracę w budynku mieszczącym się przy ul. Królewskiej 27. Budynek czterokondygnacyjny, częściowo dostosowany do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich: wejście główne do budynku jest dostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób niewidzących lub słabowidzących, węzły sanitarne w przestrzeni ogólnodostępnej przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, usytuowane na każdej kondygnacji budynku. W budynku brak windy.


Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pokoju biurowym. Podstawowe wyposażenie stanowiska to: zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.


W budynku przy ul. Królewskiej 27 obecnie prowadzone są prace budowlane, które spowodowały wyłączenie z użytkowania holu A. Wejście do budynku dla osób poruszających się na wózkach jest utrudnione.


Dostęp do Recepcji możliwy jest tylko przez wejście B przy pomocy mobilnych urządzeń tj. przenośnych szyn. Potrzebę skorzystania z tej możliwości prosimy zgłaszać do recepcji, tel. 22 245 54 05. 

Zakres zadań

 • opracowuje pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym projekty o podstawowym znaczeniu: ustaw, rozporządzeń i zarządzeń z zakresu właściwości ministra właściwego do spraw informatyzacji
 • koordynuje prowadzenie procesu legislacyjnego aktów normatywnych o podstawowym znaczeniu, w tym prowadzenia uzgodnień międzyresortowych, konsultacji publicznych i procesu opiniowania tych projektów; prowadzi lub uczestniczy w wewnątrzresortowych i międzyresortowych konferencjach uzgodnieniowych oraz posiedzeniach komisji prawniczych dotyczących tych projektów, przygotowuje projekty do podpisu ministra właściwego do spraw informatyzacji, uczestniczy w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich rozpatrujących projekty ustaw z zakresu właściwości ministra właściwego do spraw informatyzacji
 • koordynuje proces opiniowania projektów dokumentów rządowych o znacznym stopniu skomplikowania przygotowanych przez inne organy administracji rządowej oraz udział w dalszych pracach nad tymi projektami, w szczególności: koordynuje opracowywanie projektów stanowisk ministra właściwego do spraw informatyzacji wobec tych projektów, koordynuje terminowości ich przygotowania, bierze udział w międzyresortowych konferencjach uzgodnieniowych oraz posiedzeniach komisji prawniczych dotyczących tych projektów
 • opracowuje notatki na posiedzenia Rady Ministrów, Stałego Komitetu Rady Ministrów, posiedzenia komisji sejmowych i senackich, przygotowuje wystąpienia na forum Parlamentu dla członków kierownictwa resortu oraz materiałów informacyjnych na posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego dotyczących projektów dokumentów rozpatrywanych przez te gremia, a także opracowuje notatki dla ministra właściwego do spraw informatyzacji na posiedzenia Rady Ministrów i Stałego Komitetu Rady Ministrów
 • opiniuje projekty dokumentów rządowych przygotowywanych przez inne komórki organizacyjne Kancelarii Prezesa Rady Ministrów innych niż wymienione w zadaniu 1 pod względem zgodności z obowiązującym systemem prawa, a także projektów aktów prawnych o charakterze wewnętrznym
 • bierze udział w opracowywaniu projektów stanowisk Rządu do poselskich, senackich i prezydenckich projektów ustaw oraz opracowuje projekty odpowiedzi Ministra, w szczególności na interpelacje poselskie, w zakresie właściwości Departamentu
 • obsługuje edytor aktów prawnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • 4 lata doświadczenia zawodowego związanego z opracowywaniem aktów prawnych (niewymagane w przypadku posiadania aplikacji legislacyjnej)
 • aplikacja legislacyjna (wymagana w przypadku nieposiadania 4 lat doświadczenia zawodowego związanego z opracowywaniem aktów prawnych)
 • znajomość: podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa, zasad techniki prawodawczej, zasad opracowywania, uzgadniania i ogłaszania aktów normatywnych, przepisów dotyczących informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • posiadanie kompetencji miękkich: organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, negocjowanie, myślenie analityczne, współpraca, komunikacja, kreatywność, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • studia podyplomowe z zakresu specjalistycznych dziedzin prawa
 • powyżej 2 lat doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych
 • poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej, lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2 w szczególności określonego w rozporządzeniu PRM w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej lub rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie organizacji aplikacji dyplomatyczno-konsularnej, sposobu dokumentowania znajomości języków obcych oraz szczegółowych zasad przeprowadzania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego.

Podobne ogłoszenia

23

Września, '21

śląskie / Katowice

Prawnik

Twój zakres obowiązków bieżące wsparcie prawne młodego, energicznego zespołu przygotowywanie projektów umów np. najmu oraz pism bieżąca analiza zmian w przepisach prawnych i orzeczeniach sądowych nadzór nad sprawami spornymi Nasze wymagania...

Resi Capital SA

23

Września, '21

wielkopolskie / Poznań

Prawnik w Departamencie Prawnym

Twój zakres obowiązków Świadczenie pomocy prawnej (porad i konsultacji prawnych) klientowi wewnętrznemu. Sporządzanie projektów umów i regulaminów oraz aktualizacja dotychczasowych wzorców umownych stosowanych w całym obszarze działalności...

neoBANK

17

Września, '21

mazowieckie / Warszawa

Specjalista/starszy specjalista ds. postępowań wyjaśniających

na czas nieokreślony Departament Bezpieczeństwa

PKO Bank Polski