zakres obowiązków specjalisty ds prawnych w organizacji

zakres obowiązków specjalisty ds prawnych w organizacjiCo robi Specjalista ds. Prawnych w organizacji? Jaki jest zakres jego obowiązków? Czym się dokładnie zajmuje? Zakres obowiązków pracownika zatrudnionego na stanowisku Specjalisty ds. Prawnych uzależniony jest oczywiście od specyfiki branży, w której działa dana organizacja.

Osoba zatrudniona w dziale prawnym, oprócz posiadanej przez siebie wiedzy z zakresu prawa, musi znać dobrze specyfikę firmy, dla której pracuje, jej strukturę organizacyjną, strategię i otoczenie rynkowe. Poza tym, niezwykle przydatne okazuje się doświadczenie. Im dłużej prawnik działa na rynku i jest zatrudniony w konkretnym przedsiębiorstwie, tym lepiej i sprawniej wykonuje swoje obowiązki.

Najwięcej zadań realizuje, związanych z obsługą prawną firmy, dla której pracuje. Udziela konsultacji w zakresie przygotowywania umów cywilnoprawnych dotyczących poszczególnych komórek organizacji, uzgadnia pod względem formalno-prawnym umowy zawierane z osobami trzecimi, np. umowy najmu, kupna-sprzedaży itp. Na bieżąco monitoruje i analizuje zmiany w przepisach i aktach prawnych, dotyczących spółki. Udziela konsultacji w zakresie prawa pracy. Opiniuje umowy o pracę oraz ich wypowiedzenia. Analizuje pod względem prawnym spory z pracownikami. Nadzoruje archiwizację dokumentów prawnych spółki. Przygotowuje we współpracy z poszczególnymi komórkami, wszelkie wewnętrzne akty prawne np. regulaminy, zarządzenia i inne. Sporządza opinie prawne dotyczące bieżącej działalności organizacji. Bardzo często, uczestniczy także w naradach zarządu i rady nadzorczej, przygotowuje protokoły z posiedzeń i uchwał. Uczestniczy również w negocjacjach kontraktowych. Współpracuje i koordynuje współpracę z zewnętrznymi podmiotami, świadczącymi usługi doradcze.

Dodaj komentarz

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. wymagane pola są zaznaczone *